19 Фев. 2024

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на блок
8 на АЕЦ „Козлодуй“.

На 25 октомври 2023 г. Министерски съвет на Република България даде своето принципно съгласие по чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“.

В допълнение са приети Решения на Народното събрание от 12.01.2023 г. и 18.12.2023 г., съгласно които трябва да бъдат предприети действия
за стартиране на лицензионната процедура по ЗБИЯЕ и процедурата по оценката на въздействие върху околната среда от реализацията на
инвестиционното предложение по ЗООС.

Инвестиционното предложение е за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ново ядрено съоръжение – блок 8 на площадка
на АЕЦ „Козлодуй“.

За изграждането на нова ядрена мощност (7 блок) има влязло в сила Решение на МОСВ за одобряване на инвестиционното предложение.

Изграждането на втори идентичен блок – условно наречен 8-ми блок ще доведе до редица благоприятни ефекти, както за стратегическото раз-
витие на българската енергетика и икономиката на страната като цяло, така и за изпълнение на целите на Европейския съюз за преход към
нискоемисионна енергетика. Благоприятните емисионни характеристики на производството на електроенергия именно посредством ядрени
съоръжения допринасят за постигане на тези цели.

От практиката е доказано, че строителството на т.нар. „двойки блокове“ има безспорен финансово-икономически ефект върху цялостната
ефективност при изпълнението на проекта, която се проявява както в по-ефикасното разходване на финансовите и материалните ресурси,
така и в сроковете за изграждане на блоковете.

Пълният текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да бъде намерен тук.