Проектът

Всичко за проектът "Нови мощности в АЕЦ Козлодуй

Изпълнение

Избор на площадка

Изследвания за избор на площадка.

Неизменна част от предпроектните проучвания представляват и инженерните, геоложките и метеорологичните изследвания за избор на подходяща площадка за поставяне на ядреното съоръжение.

Основните дейности за извършване на всички необходими изследвания са възложени на екип експерти от Риск Инженеринг“ и са извършени в периода 2012-2014г.

Основната цел при избора и оценката на площадка за нова ядрена мощност от гледна точка на ядрената безопасност е защитата на населението и околната среда от радиологични последствия при всички експлоатационни състояния, както и при аварийни режими на ядрените централи.

При изпълнение на оценката на предложените площадки за новата ядрена мощност са взети предвид следните основни аспекти:

         Влиянието на външни събития с природен и техногенен характер върху безопасността на съоръжението, които могат да се случат в региона на площадката.

         Характеристиките на площадката и околния регион, които имат влияние върху мигрирането и натрупването на радиоактивни вещества, които биха били получени по време на експлоатацията на новата мощност;

         Демографските характеристики (плътност и разпределение) на населението в региона.

Анализът и изследванията за определяне на местоположението на нова ядрена мощност обхваща територията на четири потенциални площадки, прилежащи към съществуващата ядрена централа (площадката на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“).

В резултат на извършените проучвания и анализи са разгледани всички аспекти, които касаят безопасността на ядреното съоръжение като оценката е извършена в съответствие със съвременните изисквания на националните и международните нормативни документи, в това число и препоръките на Международната агенция по атомна енергия. Отчетени са всички локални характеристики на площадките, които могат да повлияят на безопасността на ядрената инсталация, както и характеристиките на природната среда в региона, които могат да бъдат повлияни от потенциалните радиационни въздействия при всички експлоатационни състояния и аварийни такива. Предложените площадки за разполагане на новата ядрена мощност са анализирани по отношение на честотата и тежестта на външни явления и фактори от естествен произход, по отношение на източниците на техногенни и геотехнически опасности, както и комбинации от тях, които могат да повлияят на безопасността на съоръжението.

В заключение може да се обобщи, че инженерният екип е оценил спецификите на всяка от площадките, като се фокусира върху всички характеристики, които могат да бъдат важни за безопасността при външни природни явления и техногенни събития, като се отчитат и евентуалните допълнителни инженерни мероприятия, необходими, за да се подготви площадката да приеме ядрено съоръжение. Тъй като новите площадки са разположени в непосредствена близост до площадката на действащо ядрено съоръжение /АЕЦ „Козлодуй“/ е направена и оценка на влиянието на съществуващата централа върху безопасността на предлаганите площадки. Най-важните изводи от това изследване са:

– За изграждането на един блок от гледна точка на съществуващото техническо водоснабдяване, не е необходимо изграждане на нови съоръжения.

– В случай че се инсталират един или два блока с единична мощност 1200 MW, площадката на АЕЦ „Козлодуй“ няма да има нужда от инсталиране на допълнителен електропреносен капацитет/допълнителни далекопроводи/ за доставяне на енергия към електро-енергийната система.

Въпреки че част от инфраструктурата след време ще се нуждае от подновяване, повторната й употреба има значително въздействие върху графика и разходите, свързани с изграждането на нов блок, като е налице работеща централа, която да финансира тези разходи. Не на последно място, система за техническо топлоснабдяване с ресурси от съществуващите 5 и 6 блокове на АЕЦ „Козлодуй“ ще се осъществява по съществуваща връзка. Всичко това прави площадката на АЕЦ „Козлодуй“ икономически по – изгодна при избор на площадка за нова ядрена мощност.

Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй”.

  • По препоръка на АЯР бе извършена от екип специалисти на БАН независима верификация на резултатите получени при всички изследвания направени в етапа на предпроектното проучване. Целта на проверката, бе да се гарантира, че за извършването на оценка на техогенните рискове е използван правилен процес (правилна методология), че в анализа са разгледани и оценени неопределеностите, дължащи се на липсата на регистрирани данни, и че документацията е пълна и проследима. В резултат на изпълнението на договора са получени 12 отчета.Обект на независима верификация бяха разработките свързани с избор на площадка в област: Сеизмика; Хидрология; Метеорология; Инженерна геология.

Финалните резултати потвърждават/верифицират адекватността на използваната методология и достоверността на получените изводи и информация.