Проектът

Всичко за проектът "Нови мощности в АЕЦ Козлодуй

Изпълнение

ОВОС

Анализ и оценка на въздействието върху околната среда

В съответствие с изискванията на чл. 81 от Закона за защита на околната среда, проектната компания предприе действия за извършване на процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). За извършването на ОВОС от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй”, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД нае международния консорциум Дикон АД – Аксион Инхенерия, избран сред седем кандидати в резултат на конкурсна процедура.

Дейностите, извършени съгласно горепосочения Договор са свързани с изготвянето на „Задание за обхват и съдържание на Доклада по ОВОС“, извършване на анализ и оценка, резултатите, от които да бъдат използвани за разработване на самия Доклад по ОВОС. На основание законовите изисквания, са извършени независими анализи и проучвания и са проведени консултации със заинтересованите институции и засегната общественост, в т.ч и в трансграграничен контекст. Проведени са пет срещи за обществено обсъждане на Доклада по ОВОС в Република България и три в Република Румъния, изготвени са становища в отговор на коментарите на засегната общественост, проведени са и писмени консултации с компетентните органи във Федерална Република Австрия.

Резултатите от независимите анализи и извършената оценка за всички фази от развитието на инвестиционния проект – строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрената централа, се свеждат до следните заключения:

Не се очаква нерадиационно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда;

         Не се очакват радиационни въздействия върху водите, земите и почвите, геоложката среда, земните недра, земеползването, минералното разнообразие, биологичното разнообразие, екологията и културните ресурси; площи, обитавани от защитени, важни и чувствителни видове на флората и фауната; живописни местности; местности и обекти с историческо и културно значение, обекти защитени от международен или национален закон, както и върху човешкото здраве.

Не се очаква да има отрицателно въздействие от радиоактивните отпадъци при спазване на плановете за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение и всички действащи български и международни законови изисквания и практики;

Приносът на новото съоръжение към радиационния фон в околността на гр. Козлодуй от външно радиационно облъчване е пренебрежимо малък дори и в кумулация със съществуващите ядрени съоръжения на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Кумулативното въздействие в радиационен аспект върху околната среда е оценено като незначително и не се очаква кумулативно въздействие в нерадиационен аспект;

Не се очаква трансгранично въздействие. Върху териториите на съседни държави.

Нетехническото резюме на доклада, както и целия ДОВОС може да свалите от тук.

На 27.01.2015г. Министъра на околната среда и водите одобрява доклада по ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност на площадката в АЕЦ „Козлодуй“ на при разгледаните две алтернативи на технически решения за ядрени съоръжения: алтернатива А 1 (максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“) и алтернатива А 2 (изцяло нов проект реактори).

Решението на Министъра на околната среда и водите е обжалвано от представители на неправителствени организации и е образувано административно дело пред Върховния административен съд (ВАС). Това е честа практика за спиране или забавяне на изпълнението на сериозни държавни проекти от малка група силно мотивирани и съмнителни „експерти – еколози“.