Проектът

Всичко за проектът "Нови мощности в АЕЦ Козлодуй

Изпълнение

Технико-икономически анализ

Извършването на „Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е възложено на Westinghouse Electric Spain.

Целта на Технико-икономическия анализ е да осигури обективна информация за постигнатото ниво на безопасност, технически характеристики, социално-икономическите резултати и икономическа ефективност от изграждането на нова ядрена мощност. Анализът отчита различните възможности по отношение на ядрено-енергийните блокове, които основно са разделени в следните две алтернативи:

–        Изграждане на атомна електроцентрала базирано на максимално използване на оборудването, произведено за ядрения остров на АЕЦ Белене.

        Изграждане на ядрени блокове, базирано на „други“ проекти.

Четири, предварително определени и обследвани от „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД, площадки са избрани като потенциални за строителство на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и е извършена обстойна оценка. При оценката на площадките и повторната употреба на съоръженията, както и при изготвянето на икономическия анализ, са взети предвид опция с изграждането на два блока, както и такава с изграждането на един блок. Предложените модели реактори AP 1000, BBEР 1200/AES 2006 и ВВЕР 1000/AES 92 са оценени в техния икономически и технически аспект, разгледана е тяхната съвместимост с условията за присъединяване към електроенергийната система, както и приложимите международни стандарти и правила. Взети са предвид и установените изисквания след събитията във Фукушима от 11.03.2011 г. чрез отчитането на допълнителни мерки, свързани с осигуряване на надежността при аварии като допълнителни мерки за използване на пасивни системи за безопасност, които не разчитат на захранване; устойчивост към външни опасности от природен или човешки произход; допълнителни средства за защита на отработеното гориво.

Основен резултат от анализа е, че основните и допълнителни принципи на безопасност при изследваните модели реактори са постигнати в най-висока степен.

В резюме, технико-икономическият анализ дава основна информация и заключения, които са свързани с:

 • Определяне на инженерни, технически и екологични параметри
 • анализ на съществуващи и нужда от нови и/или заместващи електроенергийни мощности, перспективи за нови енергийни технологии, възможности/капацитет на преноса, трансформация на пазара на електроенергия;
 • Предпочетена площадка с оглед връзките, които трябва да се реализират към съществуващата инфраструктура, и разположение на нова ядрена мощност на съответната площадка, подкрепено с икономическа обосновка;
 • Оценка на общото въздействие от ядрените съоръжения на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Кумулативен ефект и радиологичен капацитет на площадката. Сравнителен анализ на предложените площадки от гледна точка на ядрена безопасност и радиологична защита;
 • Потенциални модели на реактори за изграждане на нова ядрена мощност – технико-икономически характеристики, възможности за изпълнение;
 • Оценка относно ефективно използване на пълния капацитет и възможности на наличната инфраструктура на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй”;
 • Съответствие на разглежданите модели реактори на изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита – удовлетворяване на основните принципи, функции и цели на безопасност;
 • Тенденции при изменението на изискванията за ядрена безопасност и радиационна защита, вследствие на събитията във Фукушима;
 • Ядрен горивен цикъл, в т.ч. очаквано генериране и управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.
 • Определяне на икономически, правни и социални измерения и параметри
 • Социално – икономически ефекти от изграждането на нова ядрена мощност; Икономическа оценка на алтернативите за изпълнение; Сравнителен анализ – предимства и предизвикателства пред реализацията на различните алтернативи за изграждане на нова ядрена мощност;

Съгласно Технико-икономическия анализ изграждането на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ е инженерно, технически, екологично и икономически допустимо при изпълнението, на която и да е от двете алтернативи – максимално използване на оборудването произведено за ядрения остров на АЕЦ Белене или изграждане на ядрени блокове, базирано на нови проекти.