Проектът

Всичко за проектът "Нови мощности в АЕЦ Козлодуй

Лицензионен план

Условно лицензионната процедура би могла да се раздели на административна и техническа части в съответствие с вида на разрешителните и лицензионните режими и компетентните/регулаторните органи, отговорни за издаването им и съответните етапи от нея. В най-общ аспект може да се изложи, че за всяка дейност, която смята инвеститорът да извърши трябва да кандидатства за разрешение да я извърши, като предложи съответно план какво и как смята да го извърши. Тези документи се преглеждат и оценяват и евентуално му се разрешава да започне тази дейност. След като приключи дейността, която му е разрешена всички резултати се внасят в АЯР за повторно разглеждане и евентуално одобряване. Тази сериозна и сложна структура гарантира, че надзорът по безопасност е налице и няма компромиси с качеството на извършената работа.