Проектът

Всичко за проектa Нови мощности в АЕЦ Козлодуй

Предстоящо

Резултатите от предпроектните проучвания доказват по безспорен начин, че са налице технологични, инженерни и икономически възможности за използване на това оборудване на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Предимствата на съществуващата инфраструктура, кадрови ресурс и локализация на бизнес неминуемо рефлектира върху по-добрата икономика на Проекта в Козлодуй.

Необходими бъдещи стъпки за продължаване и развитие на Проекта:

  • При решение за структуриране на Проекта чрез привличане на стратегически инвеститор – чрез закупуване на дялове от „АЕЦ Козлодуй–Нови мощности“ ЕАД и същевременно увеличаване на неговия капитал.
  • Решение на прехвърляне на оборудването за прекратения проект в изпълнение на Решение на Народно събрание и Министерски съвет.
  • Нотификация на инвестиционния проект за нова мощност до Европейската комисия в съответствие с член 41 от Договора за Евратом.
  • Изпълнение на евентуални условия на ЕК след нотификацията на ЕК и съответно страни – членки..
  • Консултации по глава 4 от Договора за Евратом с Агенцията по доставките на Евратом относно сключването на договори за доставка на ядрено гориво
  • Изготвяне на необходимите документи за подаване на заявление за издаване на разрешение за проектиране на ядрено съоръжение съгласно ЗБИЯЕ.
  • Изготвяне и одобряване на ПУП, подготовка на документите за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект съгласно ЗУТ.
  • Изпълнение на условията, посочени в Решението по ОВОС на МОСВ.
  • Иницииране на техническа проверка на МААЕ преди утвърждаване на техническия проект от АЯР.