Проектът

Всичко за проектът "Нови мощности в АЕЦ Козлодуй

Изпълнение

Проектът за нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ се реализира съгласно нормативни актове, издадени от компетентните органи на Република България и Европейския съюз, както и международни договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за българската държава.

При реализацията му се спазват български, европейски и международни стандарти, които са задължителни за спазване по силата на националното законодателство и подписани международни спогодби. Взети са предвид съвременните изисквания за безопасност постулирани в документите на МААЕ и WENRA, където са отчетени и поуките от аварията във Фукушима и европейските изисквания, описани в European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants (Изисквания на европейските експлоатиращи организации за АЕЦ с леководни реактори). Съгласно изискванията на закона, през 2015 г. „Нови мощности“ представя в Агенция за ядрено регулиране пълен комплект документи за издаване на заповед за одобряване на местоположение на ядрено съоръжение – ядрена централа. През 2017 г. след окончателен преглед Агенцията установява, че представената документация отговаря на нормативната уредба, като експертизата показва, че няма „изключващи фактори“ за безопасна експлоатация и разполагане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Основна цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (реактор с вода под налягане генерация III или III+) на площадката на „АЕЦ Козлодуй‟ с мощност около 1200 МВт, при две алтернативи: използване на оборудване, поръчано за прекратения проект и използване на друг PWR модел.

До момента достигнатия лицензионен етап е издаването на Заповед за утвърждаване на предпочетена площадка за разполагане на ядрено съоръжение през 2019г. Очаква се и влизането в сила на Решението по ОВОС, което се обжалва от неправителствени организации и се намира на второинстанционно производство във Върховен съд.

На този етап стойността на предпроектното проучване е 12 млн.лева включително разходите за администриране на проекта, което го прави с най-ниска стойност от провежданите досега в Европа.

Началото на Проекта за нова ядрена мощност е поставено с Решение по т. 28 от дневния ред от заседанието на МС на 11 април 2012 г., с което е дадено принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“. Със същото решение е даден мандат на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерски съвет доклад по чл. 45, ал. 2 от ЗБИЯЕ за вземане на решение по същество и доклад относно правноорганизационната форма за осъществяване на проекта.

Внасянето на доклад и съответно вземането на решение по същество от МС е свързано с изпълнение на изискванията, посочени в чл. 45, ал. 2 от ЗБИЯЕ – извършване на оценка на

  • ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита;
  • социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа за страната или за отделни региони;
  • радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрена централа и тяхното управление.

Подготовката на такава оценка и стартирането на съответните дейности обуславят предприетите през 2012 г. и продължаващи през 2015 г. предпроектни дейности на Дружеството, които са основополагащи за бъдещото развитие на Проекта за изграждане на нова ядрена мощност и извеждането от експлоатация на нов ядрен енергоблок, а именно:

В съответствие с изискванията на ЗБИЯЕ за изготвянето на изискуемия доклад от Министъра на енергетиката е необходимо да бъдат изготвени анализи и оценки, свързани със социалната и икономическа значимост на инвестиционното предложение, неговото въздействие върху околната среда, човешкото здраве и безопасност.

В тази връзка през 2012 г. са възложени дейности по извършване на: технико-икономически анализ и дейности по оценка на въздействието върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност.