Проектът

Всичко за проектът "Нови мощности в АЕЦ Козлодуй


Решения

С решение №259 от 8 април 2005 година Министерски съвет, на основание §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, определя енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене“ като обект с национално значение. С решение №260 от същата дата и година Министерски съвет на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия одобрява предложението на министъра на енергетиката и енергийните ресурси за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“ и дава принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност (НЯМ) на същата площадка.

С решение №250 от 29 март 2012 година Министерски съвет отменя горецитираните свои решения №259 и №260. От своя страна, на 29 март 2012 година, Народното събрание на Република България взема решение, с което подкрепя действията на Министерски съвет за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“. С това решение Народното събрание възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да извърши необходимото за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като се използва платеното от Република България оборудване. Отделно от това, на 11 април 2012 година МС приема решение по чл.45, ал. 1 ЗБИЯЕ, с което дава принципно съгласие за изграждане на НЯМ в АЕЦ „Козлодуй“. В т. 2 на същото РМС се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в МС доклад по чл. 45, ал.2 от ЗБИЯЕ с оглед вземане на решение по същество и доклад относно правно-организационната форма за осъществяването на проекта.

На 7 юни 2018 г. Народното събрание на Република България, на основание чл.86, ал.1 от КРБ, взе решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“. С решението си НС препоръчва на МС да предприеме действия за отмяна на свое Решение № 250 от 29 март 2012 г., с цел провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване. Тази отмяна става факт с приемането на РМС №447 от 29 юни 2018 година. Следва да се отбележи, че приетото решение на МС от 29 юни и евентуалното рестартиране изграждането на АЕЦ „Белене“ (чрез отмяна на РМС № 250/29.03.2012 г.) не предполага прекратяване на дейността на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. Посочените актове на органите на законодателната и изпълнителната власт се отнасят единствено за проекта АЕЦ „Белене“, като нямат правно действие по отношение на проекта за изграждане на НЯМ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Учредяването на Дружеството е резултат от валидно взето решение на едноличния собственик на капитала („АЕЦ Козлодуй“ ЕАД), което е получило предварително съгласие от „Български енергиен холдинг“ ЕАД, съгласно устройствените актове на двете дружества. Посочените действия са предприети в изпълнение на Решение на МС по т.1 от Протокол № 14 от 11 април 2012 г., с което се дава принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение в АЕЦ „Козлодуй“ и което не е засегнато от отмяната на РМС №250/29 март 2012 година. Заедно с това следва да бъде отчитано и решението на Народното събрание от 2012 година, което също не е отменено, и с което на министъра на икономиката, енергетиката и туризма се възлагат дейности за изграждане на НЯМ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.