Проектът

Всичко за проектът "Нови мощности в АЕЦ Козлодуй


„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ядрена енергийна мощност от най-ново поколение (III или III+) на площадката на „АЕЦ Козлодуй”

Концепцията за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй” след изчерпване на експлоатационния ресурс на блокове 1 до 4 датира от началото на 80-тe години на миналия век. По време на изграждането на 5 и 6 блок са предвидени три потенциални площадки за нови блокове. Тази концепция е разглеждана нееднократно след това, в частност в контекста на преждевременното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4, свързано с присъединяването към ЕС.

Последното предварително проучване на осъществимостта на евентуалното ново строителство на площадката на Козлодуй е извършено през 2009 г. от водещи европейски компании. Проучването потвърждава икономическата целесъобразност на изграждането на един или два нови блока, като се използват наличните активи на АЕЦ, такива като електрическа и техническа инфраструктура, съществуваща надеждна система за радиационен мониторинг, работещ авариен план, наличие на съоръжения за вторична преработка на радиоактивни отпадъци и съхраняване на отработено гориво, наличие на квалифициран и опитен персонал, планирано изграждане на национално хранилище за ниско-и средноактивни отпадъци в близост до АЕЦ и др. Изследването заключава, че мощност от ново поколение би могла отчасти да компенсира затварянето на блокове 1 до 4 (1760 MW), като гарантира надежден източник на електроенергия. Използването на площадка “Козлодуй“ позволява да бъде напълно и ефективно оползотворена инфраструктурата, изградена от АЕЦ „Козлодуй“ (която след спирането на блокове от 1 до 4 се използва само до 50%), като по този начин се постига намаляване на първоначалните инвестиции и оптимизиране на условията на тяхното възвръщане.

Построяването и въвеждането в експлоатация на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” ще допринесе за постигане на следните цели в дългосрочен времеви хоризонт от около 60 години:

  • Икономически целесъобразно и ефективно използване на пълния капацитет и възможности на наличната инфраструктура на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй”;
  • Пряко и косвено повишаване на заетостта на населението в Северозападна България;
  • Запазване на научно-техническия потенциал на Република България в областта на използването на върхови технологии и силен стимул за растеж на българската икономика;
  • Възможност за износ на електроенергия към страните от Балканския регион и Югоизточна Европа;
  • Обезпечаване на сигурни доставки на енергия, при условията на разширяване на мирното използване на ядрената енергия по начин, който осигурява ядрена безопасност и сигурност и минимизира риска от разпространение на ядрени материали;
  • Значително намаляване на общите емисии на парникови газове чрез развитието на ядрената енергетика заедно с прилагането на други ефективни мерки, като съхраняване на енергията, подобряване на енергийната ефективност и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници;
  • Изпълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020г. в частта насърчаване развитието на ядрената енергетика.