Дружеството

Всичко за АЕЦ Козлодуй - Нови мощности ЕАД

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД („Дружеството”) е еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
на 09.05.2012 г.

Мисията на Дружеството е да завърши /изпълни Проект за въвеждане в експлоатация на нов ядрено-енергиен блок за производство на електро- и топлоенергия, който ще допринесе за изпълнение на общоевропейската и държавната политика за подобряване на енергийните доставки, гарантиране на енергийната сигурност на системата и преминаване към нисковъглеродна икономика.

Мисията ще се осъществи, чрез спазването на основните принципи на доброто корпоративно управление и делова практика, както и да постигне устойчиво и балансирано взаимодействие между ръководството на компанията, собствениците и всички заинтересовани лица, чрез спазване на най-високи стандарти за добра професионална и управленска практика, ядрена безопасност и радиационна защита на населението и околната среда, въведени от Международната агенция за атомна енергия („МААЕ”), Европейския съюз („ЕС”) и Република България.

 

Целта на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД е да организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ядрена енергийна мощност от най-ново поколение (III или III+) на площадката на „АЕЦ Козлодуй”, с технология – леководен реактор с вода под налягане – PWR), с инсталирана електрическа мощност около 1200 MW („Инвестиционно намерение” или Проекта).

Ръководството на Дружеството прилага агресивна стратегия за реализация на инвестиционното намерение, чрез обосновани оптимални разходи и поддържане на умерени нива на финансов риск, при оптимално използване на наличния човешки и финансов ресурс на Дружеството и компанията, собственик на капитала.

Съветът на Директорите осъществява цялостното управление на Дружеството, като спазва високи норми на професионална етика. В своята ежедневна дейност прилага най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита на населението, и осигурява безопасни условия на труд на персонала.