16 Фев. 2024

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане
на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за
проявяване на интерес за участие в процедурата за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг,
строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000®
със срок до 02.02.2024 г.

Въз основа на Заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, комисия извърши преквалификация
на кандидатите заявили интерес в рамките на процедурата в периода 08-12 февруари 2024 г. Кандидатите за участие в процедурата
за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация
на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000® (накратко „процедурата“) са пет, а именно: Fluor B.V.,
Bechtel Nuclear Power Company Limited, Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd., консорциум с лидер China National Nuclear
Corporation Overseas Ltd. и партньор China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd., както и China Energy
Engineering Corporation Limited.

След извършена проверка по отношение на всеки кандидат за наличие на изискуем инженерно-технически и строителен опит и експертиза;
икономически и финансов капацитет и наличие на всички изискуеми документи подадени, оформени и попълнени, съгласно изискванията
посочени в Обява за изразяване на интерес, комисията предложи за кратка листа на потенциални строителни фирми (кандидати) за
инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология
AP1000®, съставена на принципа „минава/не минава“ („pass/fail“): Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.

С решение на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД по т. I.1. от Протокол № 4-2024 г. от 13.02.2024 г. е приет и
одобрен доклада на комисията.