През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД
договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch)
за предоставяне на услуги за първоначални инженерингови дейности и проектиране (Front End Engineering and Design
Work Agreement).

По силата на договора „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – Клон България“ трябва да предостави на „АЕЦ
Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД пакет от услуги, които да спомогнат за реализирането на проект за нова ядрена
мощност, базирана на технологията AP1000, на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Резултатите от
предоставените услуги ще бъдат използвани за подготовка на предстоящите предварителни дейности по проектиране
и строителство на бъдещото ядрено съоръжение.