Министерски съвет взе решение за пълно използване на капацитета на утвърдената площадка в АЕЦ „Козлодуй“, чрез рационално използване на оборудването за АЕЦ „Белене“

20 ян. 2021

На 20 януари 2021г. на свое заседание правителството е разгледало доклад на специално създадена от министъра на енергетиката Работна група. В доклада в синтезиран вид са представени анализите и оценките от извършените предпроектни проучвания извършени от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ през последните години.

Изготвени са анализи и препоръки, разглеждащи две възможни опции за продължаване на проекта за нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ – изграждане на нова ядрена мощност – ядрена централа с ядрен блок, включващо рационалното използване на доставеното оборудване за АЕЦ „Белене“, както и продължаване на действията по проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност чрез използване на нови ядрени технологии за малки модулни реактори. Тези проектни разработки са разгледани , като е изпълнено в оптимална степен, възложената задача от Решението на Министерски съвет от 14 октомври 2020г.

Работната група е анализирала и допълнила изготвеният технико-икономическият анализ, който представя информация и заключения в две основни направления: определяне на инженерни, технически и екологични параметри и определяне на икономически, правни и социални измерения.

Припомняме, че на 26 август 2013 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде Разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка). Извършено е детайлно изследване и след оценка на предложените площадки за най-перспективна е определена Площадка №2.

Във връзка с изисквания на АЯР през 2014 г. е направена Независима верификация на получените резултати от проведените проучвания по изследване и определяне местоположението на новата ядрена мощност. Тази верификация е извършена от екип на Българската академия на науките.

Изготвен е Предварителен отчет за анализ на безопасността (ПОАБ) на ядреното съоръжение – основна част от документите, придружаващи искането за издаване на Заповед за одобряване на избраната площадка.

На 21 февруари 2020 г. е издадена Заповед за определяне на местоположението на ядреното съоръжение (избор на площадка) от Председателя на АЯР, с което регулаторът потвърждава че са обосновани възможностите за разполагане, изграждане и последваща експлоатация на нова ядрена мощност на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй”.

Оценката за въздействие върху околната среда /ОВОС/ е извършена изцяло с изискванията на законовата и регулаторна рамка. През м. януари 2015 г. МОСВ издава административен акт – разрешение за реализация на инвестиционното намерение, като с този акт юридически одобрява извършената оценка на въздействието върху околната среда и специфичното въздействие върху защитените зони.

Съществуващата площадка на територията на АЕЦ „Козлодуй“, осигурява ясни предимства в сравнение с останалите възможни площадки в България. На площадката в Козлодуй са изградени ядрените мощности в страната и тя се използва вече няколко десетилетия. На нея има изградена инфраструктура, която може да бъде използвана при разширяване територията на централата с цел добавяне на бъдещи ядрени енергоблокове. Различни части от съществуващата инфраструктура на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, като пътища, източници на вода, сгради, Открита разпределителна уредба (ОРУ) и електропреносни линии осигуряват достъп и предимства по отношение на необходимите разходи за изграждане в сравнение с алтернативни площадки.

Направените предпроектни проучвания доказват, че изграждането на нова ядрена мощност с един или два ядрени блока от поколение III (III+), използващи технология реактор с лека вода под налягане и проектни разработки на малки модулни реактори на площадката на АЕЦ „Козлодуй” е напълно инженерно-технологично постижима и икономически рентабилна и целесъобразна възможност.

 

МОСВ одобри ОВОС на нова ядрена мощност в Козлодуй

Въз основа на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на 27.01.2015г. е взето  положително решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Докладът е публично достъпен на страницата на МОСВ и заключението в него е, че няма да настъпят...

Община Козлодуй подкрепя Проекта за нови ядрени мощности в Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  на Община Козлодуй ГЛАСУВА РЕШЕНИЕ № 419 с което прие Декларация за подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Общински съвет, Козлодуй изразява своята категорична подкрепа за...

Приключи прегледа на документацията, свързана с одобряване на площадка за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“.

На 16.01.2018г. Агенцията за ядрено регулиране представи очтет за дейността си пред обществото и медиите. В своя отчет АЯР уведоми, че през миналата година е приключил прегледът на документацията, свързана с одобряване на площадка за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“....

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС по случай подновяване на лиценза за експлоатация на 5-ти енергоблок

Скъпи колеги, За нас, екипът на дружеството е огромно удоволствие да поздравим ръководството и персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за успешното удължаване на срока на експлоатация на V-и енергоблок на единствената българска ядрена централа. В продължение на 40 години...

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност

Следвайки политиката на прозрачност, публичност и навременна информираност на обществото и всички заинтересовани страни, както и във връзка с някои публикации и становища в медиите, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ предоставя следната: Информация, относно възможността...

АЕЦ Козлодуй въведе електронно обучение под формата на онлайн курсове.

АЕЦ Козлодуй въведе уеб-базирана платформа ESTRA, създадена за провеждане на специализирано електронно обучение под формата на онлайн курсове. Предвидени са два курса: "Въведение в АЕЦ Козлодуй" и "Радиационна защита". Платформата е достъпна от сайта на АЕЦ Козлодуй,...

Най-голямата енергийна компания на Китай е заявила инвестиционен интерес

China General Nuclear Power Corporation /CGN/ е заявила инвестиционен интерес към развитието на ядрената енергетика в България. Представители на компанията са провели срещи с министъра на енергетиката след като от CGN са изпратили писмо, в което са заявили, че...

Европейската Комисия с поглед към бъдещето на ядрената енергия в ЕС

Ядрената енергетика играе ключова роля в посрещането на енергийните нужди на Европа и допринася за изпълнението на трите цели на енергийната политика на ЕС: гарантиране сигурността на доставките, ограничаване на емисиите на парникови газове, осигуряване на конкурентни...