Министерски съвет взе решение за пълно използване на капацитета на утвърдената площадка в АЕЦ „Козлодуй“, чрез рационално използване на оборудването за АЕЦ „Белене“

20 ян. 2021

На 20 януари 2021г. на свое заседание правителството е разгледало доклад на специално създадена от министъра на енергетиката Работна група. В доклада в синтезиран вид са представени анализите и оценките от извършените предпроектни проучвания извършени от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ през последните години.

Изготвени са анализи и препоръки, разглеждащи две възможни опции за продължаване на проекта за нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ – изграждане на нова ядрена мощност – ядрена централа с ядрен блок, включващо рационалното използване на доставеното оборудване за АЕЦ „Белене“, както и продължаване на действията по проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност чрез използване на нови ядрени технологии за малки модулни реактори. Тези проектни разработки са разгледани , като е изпълнено в оптимална степен, възложената задача от Решението на Министерски съвет от 14 октомври 2020г.

Работната група е анализирала и допълнила изготвеният технико-икономическият анализ, който представя информация и заключения в две основни направления: определяне на инженерни, технически и екологични параметри и определяне на икономически, правни и социални измерения.

Припомняме, че на 26 август 2013 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде Разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка). Извършено е детайлно изследване и след оценка на предложените площадки за най-перспективна е определена Площадка №2.

Във връзка с изисквания на АЯР през 2014 г. е направена Независима верификация на получените резултати от проведените проучвания по изследване и определяне местоположението на новата ядрена мощност. Тази верификация е извършена от екип на Българската академия на науките.

Изготвен е Предварителен отчет за анализ на безопасността (ПОАБ) на ядреното съоръжение – основна част от документите, придружаващи искането за издаване на Заповед за одобряване на избраната площадка.

На 21 февруари 2020 г. е издадена Заповед за определяне на местоположението на ядреното съоръжение (избор на площадка) от Председателя на АЯР, с което регулаторът потвърждава че са обосновани възможностите за разполагане, изграждане и последваща експлоатация на нова ядрена мощност на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй”.

Оценката за въздействие върху околната среда /ОВОС/ е извършена изцяло с изискванията на законовата и регулаторна рамка. През м. януари 2015 г. МОСВ издава административен акт – разрешение за реализация на инвестиционното намерение, като с този акт юридически одобрява извършената оценка на въздействието върху околната среда и специфичното въздействие върху защитените зони.

Съществуващата площадка на територията на АЕЦ „Козлодуй“, осигурява ясни предимства в сравнение с останалите възможни площадки в България. На площадката в Козлодуй са изградени ядрените мощности в страната и тя се използва вече няколко десетилетия. На нея има изградена инфраструктура, която може да бъде използвана при разширяване територията на централата с цел добавяне на бъдещи ядрени енергоблокове. Различни части от съществуващата инфраструктура на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, като пътища, източници на вода, сгради, Открита разпределителна уредба (ОРУ) и електропреносни линии осигуряват достъп и предимства по отношение на необходимите разходи за изграждане в сравнение с алтернативни площадки.

Направените предпроектни проучвания доказват, че изграждането на нова ядрена мощност с един или два ядрени блока от поколение III (III+), използващи технология реактор с лека вода под налягане и проектни разработки на малки модулни реактори на площадката на АЕЦ „Козлодуй” е напълно инженерно-технологично постижима и икономически рентабилна и целесъобразна възможност.

 

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Aктуализиран проект на Подробен устройствен план

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД информира заинтересованите страни, че Община Козлодуй е публикувала в своя сайт актуализиран проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на територията, определена за изграждане на нова ядрена...

Успешно се изпълняват дейностите по Решението по ОВОС за нова ядрена мощност в Козлодуй

Стартираха дейностите за внедряване на мониторинговата мрежа на площадката, одобрена за разполагане на новите ядрени блокове в АЕЦ „Козлодуй“. Екипът от консорциума „МГУ- Енергоинженеринг“ ДЗЗД, избран да изпълни дейностите, трябва да изгради периметрова, пробоотборна...

„АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД изгражда мрежа за мониторинг на околната среда

Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД продължава с изпълнението на императивно поставените задължения, условия и мерки, заложени в Заповедта на Агенцията за ядрено регулиране за утвърждаване на площадката за нова ядрена мощност и Решението по ОВОС....

Агенцията за ядрено регулиране с важни стъпки за развитието на кадрите в ядрения сектор в България

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) предприе важни стъпки за развитието на човешките ресурси и управлението на знанията в ядрения сектор в България. Като част от дейностите, свързани с инициирането на Междуведомствена работна група в началото на месец август 2021 г.,...

Подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България

Категорична подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България изразиха Индустриалния клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) и Българското ядрено Дружество (БЯД). В писма, изпратени до председателя на Народното събрание и представителите на водещите политически сили,...