Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност

1 ное. 2017

Следвайки политиката на прозрачност, публичност и навременна информираност на обществото и всички заинтересовани страни, както и във връзка с някои публикации и становища в медиите, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ предоставя следната:

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност както с оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“, така и с изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

С решение на МС от 11 април 2012 Министерски съвет се дава принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“, с което се поставя началото на проекта. Със същото решение е даден мандат на Министъра на енергетиката да внесе в Министерски съвет доклад по реда на специален закон ЗБИЯЕ за вземане на „решение по същество“ и доклад относно правно- организационната форма за осъществяване на проекта. Подготовката и внасянето на доклад по чл. 45 от ЗБИЯЕ са свързани с извършване на широкообхватни оценки в периода на предпроектното проучване, на които да се базира вземането на информирано решение. Обхватът на предпроектните проучвания е фокусиран върху две основни алтернативи

– изграждането на нова ядрена мощност с максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и

изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

В тази връзка в периода 2012-2015г. са възложени и извършени следните проучвания, анализи и оценки, базирани на гореописаните алтернативи:

1. Изследване и определяне местоположението на предпочетената площадка за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащи територии;

2. Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;

3. Изготвяне на Задание за обхвата и съдържанието на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и въз основа на него Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;

4. Извършване на „Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ от Българска академия на науките.

5. Изготвяне на задание за проектиране на ПУП-ПРЗ и опорен план по смисъла на чл.125 от Закона за устройство на територията за целите на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

     Целта на извършените проучвания и изследвания е да се оцени както статуса на всяка от четирите предложени алтернативи за площадка, така и технико- икономическите характеристики и въздействието на проекта върху околната среда и човешкото здраве. Резултатите от няколкогодишните проучвания доказват по безспорен начин, че са налице технологични, инженерни и икономически възможности за използване на това оборудване проекта в АЕЦ Козлодуй. Изследванията се фокусират върху всички характеристики, които могат да бъдат важни за безопасността при външни природни явления и техногенни събития, като се отчитат и евентуални допълнителни инженерни мероприятия, необходими за да се подготви площадката да приеме ядреното съоръжение по двете предложени технически алтернативи- максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор. Наред с поръчаното оборудване – модел AES-92, разгледаните „нови“ модели, влизащи в ограничителните критерии на Решението на Министерски съвет, са AES-2006 на Атомстройекспорт, AP 1000 на Уестингхаус и ATMEA-1 на Митсубиши/Арева.

      След оценката на предложените площадки за най- перспективна е избрана Площадка 2 в съответствие с регламентиран от АЯР критериален апарат, отчитащ характеристиките на предложените площадки. В допълнение на горепосоченото, експертна група от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Проектната компания, утвърди резултатите от извършените изследвания за определяне на местоположението на новото ядрено съоръжение и предложи предпочитана площадка, която да бъде одобрена от председателя на АЯР. Освен това, следвайки препоръките на регулаторния орган и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и с оглед осигуряване на експертна и безпристрастна оценка на изводите от извършените изследвания на потенциалните площадки за разполагане на ядрено съоръжение, „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД възложи на Българската академия на науките извършаването на повторна „Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, която потвърди извършените изследвания, т. е – предложената площадка е подходяща за разполагане както на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“, така и на проект по изцяло нова технология III или III+. Резултатите от оценката на въздействието върху околната среда, описани и анализирани в Доклада по ОВОС, също еднозначно потвърждават възможността за реализиране на проекта в съответствие с двете алтернативи. Данните от предпроектните проучвания са използвани за подготовка на документите за издаване на заповед от председателя на АЯР, с която да бъде одобрена предпочетената площадка. Основният документ, на който се базира преценката на регулаторния орган е Предварителния отчет за анализ на безопасността/ПОАБ/, в който отново са разгледани и оценени равностойно двете технически алтернатриви- максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

    В допълнение на гореизложеното през юли месец 2017г. в „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД е получено писмо от председателя на АЯР, съгласно което, след извършения обстоятелствен фактически и технически преглед на представените документи в рамките на производството по издаване на горепосочената заповед „няма констатирани бележки, които да възпрепятстват издаването на заповед за одобряване на избраната площадка за строителство на ядрено съоръжение- ядрена централа“. В настоящият момент Решението на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено инвестиционното предложение за изграждането на нова ядрена мощност се обжалва пред ВАС, което всъщност е и единствената пречка за издаване на заповедта от председателя на АЯР.

    В заключение, Дружеството информира, че съгласно нормативната уредба на Република България към настоящия момент е единствената компания, което развива ядрен проект в страната. Налице е объркване или неразбиране в българската и международна общност, касаещо дейността на дружеството и по-точно, че същото е било създадено да изгражда единствено и само американския модел АП 1000. Този модел бе само една алтернатива, която след изтичане на акционерното споразумение и последвалия банкрут на Уестингхаус е практически трудно осъществима.

   Използването на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на произведеното, заплатеното и доставено оборудване за два ядрени острова технология AES 92 е напълно инженерно, технологично и технически възможно съгласно най-високите изисквания за безопасност, като предимствата на площадката и наличната инфраструктура в АЕЦ „Козлодуй“ са безспорни. Проектът за нова ядрена мощност в Козлодуй се разглежда единствено за неговата икономическа рентабилност и значение на националната сигурност и икономика.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС по случай подновяване на лиценза за експлоатация на 5-ти енергоблок

Скъпи колеги, За нас, екипът на дружеството е огромно удоволствие да поздравим ръководството и персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за успешното удължаване на срока на експлоатация на V-и енергоблок на единствената българска ядрена централа. В продължение на 40 години...

АЕЦ Козлодуй въведе електронно обучение под формата на онлайн курсове.

АЕЦ Козлодуй въведе уеб-базирана платформа ESTRA, създадена за провеждане на специализирано електронно обучение под формата на онлайн курсове. Предвидени са два курса: "Въведение в АЕЦ Козлодуй" и "Радиационна защита". Платформата е достъпна от сайта на АЕЦ Козлодуй,...

Най-голямата енергийна компания на Китай е заявила инвестиционен интерес

China General Nuclear Power Corporation /CGN/ е заявила инвестиционен интерес към развитието на ядрената енергетика в България. Представители на компанията са провели срещи с министъра на енергетиката след като от CGN са изпратили писмо, в което са заявили, че...

Европейската Комисия с поглед към бъдещето на ядрената енергия в ЕС

Ядрената енергетика играе ключова роля в посрещането на енергийните нужди на Европа и допринася за изпълнението на трите цели на енергийната политика на ЕС: гарантиране сигурността на доставките, ограничаване на емисиите на парникови газове, осигуряване на конкурентни...