Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност

1 ное. 2017

Следвайки политиката на прозрачност, публичност и навременна информираност на обществото и всички заинтересовани страни, както и във връзка с някои публикации и становища в медиите, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ предоставя следната:

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност както с оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“, така и с изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

С решение на МС от 11 април 2012 Министерски съвет се дава принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“, с което се поставя началото на проекта. Със същото решение е даден мандат на Министъра на енергетиката да внесе в Министерски съвет доклад по реда на специален закон ЗБИЯЕ за вземане на „решение по същество“ и доклад относно правно- организационната форма за осъществяване на проекта. Подготовката и внасянето на доклад по чл. 45 от ЗБИЯЕ са свързани с извършване на широкообхватни оценки в периода на предпроектното проучване, на които да се базира вземането на информирано решение. Обхватът на предпроектните проучвания е фокусиран върху две основни алтернативи

– изграждането на нова ядрена мощност с максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и

изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

В тази връзка в периода 2012-2015г. са възложени и извършени следните проучвания, анализи и оценки, базирани на гореописаните алтернативи:

1. Изследване и определяне местоположението на предпочетената площадка за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащи територии;

2. Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;

3. Изготвяне на Задание за обхвата и съдържанието на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и въз основа на него Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;

4. Извършване на „Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ от Българска академия на науките.

5. Изготвяне на задание за проектиране на ПУП-ПРЗ и опорен план по смисъла на чл.125 от Закона за устройство на територията за целите на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

     Целта на извършените проучвания и изследвания е да се оцени както статуса на всяка от четирите предложени алтернативи за площадка, така и технико- икономическите характеристики и въздействието на проекта върху околната среда и човешкото здраве. Резултатите от няколкогодишните проучвания доказват по безспорен начин, че са налице технологични, инженерни и икономически възможности за използване на това оборудване проекта в АЕЦ Козлодуй. Изследванията се фокусират върху всички характеристики, които могат да бъдат важни за безопасността при външни природни явления и техногенни събития, като се отчитат и евентуални допълнителни инженерни мероприятия, необходими за да се подготви площадката да приеме ядреното съоръжение по двете предложени технически алтернативи- максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор. Наред с поръчаното оборудване – модел AES-92, разгледаните „нови“ модели, влизащи в ограничителните критерии на Решението на Министерски съвет, са AES-2006 на Атомстройекспорт, AP 1000 на Уестингхаус и ATMEA-1 на Митсубиши/Арева.

      След оценката на предложените площадки за най- перспективна е избрана Площадка 2 в съответствие с регламентиран от АЯР критериален апарат, отчитащ характеристиките на предложените площадки. В допълнение на горепосоченото, експертна група от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Проектната компания, утвърди резултатите от извършените изследвания за определяне на местоположението на новото ядрено съоръжение и предложи предпочитана площадка, която да бъде одобрена от председателя на АЯР. Освен това, следвайки препоръките на регулаторния орган и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и с оглед осигуряване на експертна и безпристрастна оценка на изводите от извършените изследвания на потенциалните площадки за разполагане на ядрено съоръжение, „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД възложи на Българската академия на науките извършаването на повторна „Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, която потвърди извършените изследвания, т. е – предложената площадка е подходяща за разполагане както на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“, така и на проект по изцяло нова технология III или III+. Резултатите от оценката на въздействието върху околната среда, описани и анализирани в Доклада по ОВОС, също еднозначно потвърждават възможността за реализиране на проекта в съответствие с двете алтернативи. Данните от предпроектните проучвания са използвани за подготовка на документите за издаване на заповед от председателя на АЯР, с която да бъде одобрена предпочетената площадка. Основният документ, на който се базира преценката на регулаторния орган е Предварителния отчет за анализ на безопасността/ПОАБ/, в който отново са разгледани и оценени равностойно двете технически алтернатриви- максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

    В допълнение на гореизложеното през юли месец 2017г. в „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД е получено писмо от председателя на АЯР, съгласно което, след извършения обстоятелствен фактически и технически преглед на представените документи в рамките на производството по издаване на горепосочената заповед „няма констатирани бележки, които да възпрепятстват издаването на заповед за одобряване на избраната площадка за строителство на ядрено съоръжение- ядрена централа“. В настоящият момент Решението на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено инвестиционното предложение за изграждането на нова ядрена мощност се обжалва пред ВАС, което всъщност е и единствената пречка за издаване на заповедта от председателя на АЯР.

    В заключение, Дружеството информира, че съгласно нормативната уредба на Република България към настоящия момент е единствената компания, което развива ядрен проект в страната. Налице е объркване или неразбиране в българската и международна общност, касаещо дейността на дружеството и по-точно, че същото е било създадено да изгражда единствено и само американския модел АП 1000. Този модел бе само една алтернатива, която след изтичане на акционерното споразумение и последвалия банкрут на Уестингхаус е практически трудно осъществима.

   Използването на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на произведеното, заплатеното и доставено оборудване за два ядрени острова технология AES 92 е напълно инженерно, технологично и технически възможно съгласно най-високите изисквания за безопасност, като предимствата на площадката и наличната инфраструктура в АЕЦ „Козлодуй“ са безспорни. Проектът за нова ядрена мощност в Козлодуй се разглежда единствено за неговата икономическа рентабилност и значение на националната сигурност и икономика.

Aктуализиран проект на Подробен устройствен план

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД информира заинтересованите страни, че Община Козлодуй е публикувала в своя сайт актуализиран проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на територията, определена за изграждане на нова ядрена...

Успешно се изпълняват дейностите по Решението по ОВОС за нова ядрена мощност в Козлодуй

Стартираха дейностите за внедряване на мониторинговата мрежа на площадката, одобрена за разполагане на новите ядрени блокове в АЕЦ „Козлодуй“. Екипът от консорциума „МГУ- Енергоинженеринг“ ДЗЗД, избран да изпълни дейностите, трябва да изгради периметрова, пробоотборна...

„АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД изгражда мрежа за мониторинг на околната среда

Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД продължава с изпълнението на императивно поставените задължения, условия и мерки, заложени в Заповедта на Агенцията за ядрено регулиране за утвърждаване на площадката за нова ядрена мощност и Решението по ОВОС....

Агенцията за ядрено регулиране с важни стъпки за развитието на кадрите в ядрения сектор в България

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) предприе важни стъпки за развитието на човешките ресурси и управлението на знанията в ядрения сектор в България. Като част от дейностите, свързани с инициирането на Междуведомствена работна група в началото на месец август 2021 г.,...

Подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България

Категорична подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България изразиха Индустриалния клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) и Българското ядрено Дружество (БЯД). В писма, изпратени до председателя на Народното събрание и представителите на водещите политически сили,...

Стартира подробен устройствен план на площадката

На 31.03.2021г. Проектната компания „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ АД възложи на „Геоконсулт“ ООД изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на утвърдената със заповед на АЯР площадка за разполагане на ядрено съоръжение –...

Решението по ОВОС е актуално и валидно

В публичното пространство и медиите наскоро се появиха редица неверни и спекулативни твърдения относно валидността на Решение по ОВОС № 1-1/2015 на министъра на околната среда и водите, с което е одобреното инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена...

Министерски съвет взе решение за пълно използване на капацитета на утвърдената площадка в АЕЦ „Козлодуй“, чрез рационално използване на оборудването за АЕЦ „Белене“

На 20 януари 2021г. на свое заседание правителството е разгледало доклад на специално създадена от министъра на енергетиката Работна група. В доклада в синтезиран вид са представени анализите и оценките от извършените предпроектни проучвания извършени от „АЕЦ Козлодуй...

Американска делегация посети АЕЦ „Козлодуй“

Нейно Превъзходителство посланик Херо Мустафа и нейният екип посетиха АЕЦ "Козлодуй" в контекста на Меморандума за разбирателство в областта на ядрената енергия за граждански цели, подписан между САЩ и България на 23 октомври. Целта на посещението бе запознаване с...

Програма за постоянен екологичен мониторинг

В изпълнение на условията и мерките от Решението по ОВОС, с което е одобрена реализацията на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и указанията на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране, описани в Заповедта за...