Европейската Комисия с поглед към бъдещето на ядрената енергия в ЕС

9 май 2016

Ядрената енергетика играе ключова роля в посрещането на енергийните нужди на Европа и допринася за изпълнението на трите цели на енергийната политика на ЕС:

гарантиране сигурността на доставките,

ограничаване на емисиите на парникови газове,

осигуряване на конкурентни цени на енергията в Европа.

През април 2016г. Европейската комисия публикува най-новата Примерна ядрена програма (PINC). Съгласно разпоредбите на Договора за ЕВРАТОМ, Комисията е упълномощена периодично да издава нов PINC с цел да посочи цели и програми за ядрено производство и съответно необходимите инвестиции. Програмата предоставя полезна информация относно целия жизнен цикъл на ядрената енергия в Европа: от производство на гориво и подобряване на ядрената безопасност и дългосрочната експлоатация до управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация. Последният PINC бе публикуван през 2007г, четири години преди аварията в ядрената централа във Фукушима. Комисията отбеляза, че от публикуването на предишния PINC „ядрен пейзаж на ЕС е претърпял значителни промени в организацията на всеобхватни оценки на риска и безопасността (“ стрес тестове „) на енергийни ядрени реактори в ЕС след аварията в АЕЦ Фукушима и приемането на основен законодателен акт в областта на ядрената безопасност, радиоактивни отпадъци и управлението на отработено ядрено гориво и радиационна защита „. Според ЕК, в момента има 129 ядрени реактора в експлоатация в ЕС с общ капацитет 120 GWe. Заедно те осигуряват 27% от електричеството в блока.

Необходими инвестиции в ядрения сектор

Според оценка на ЕК, през следващите 35 години ще са необходими между 350 млрд. и 450 млрд. евро за поддържане на ядрения капацитет на ЕС между 95 и 105 GWe (около 20% от произведената електроенергията в блока), чрез удължаване на срока на експлоатация на съществуващите ядрени централи или чрез изграждането на нови такива. Около 90% от съществуващите реактори в ЕС ще бъдат затворени до 2030 г., без програми за удължаване на жизнения им цикъл на работа, което ще доведе до необходимостта от замяна на големи количества капацитет. Необходимо е да се инвестират около 45 млрд. до 50 млрд. евро в програми за дългосрочна експлоатация на съществуващите реактори до 2050г. Запазването на ядрения производствен капацитет между 95 и 105 GWe до 2050 г. също ще изисква инвестиции от порядъка на 350 млрд и 450 млрд. евро в нови реактори, които да заменят по-голямата част от съществуващите такива. Комисията отбеляза, че поради факта, че новите ядрени електроцентрали се проектират да работят в продължение на най-малко 60 години, тези нови централи ще генерират електричество, до края на века.“ Отделно, повече от 50 от работещите в момента ядрени реактора в ЕС се очаква да бъдат окончателно спрени през 2025 г., заяви комисията. През декември 2014 г., европейските ядрени оператори са изчислили, че 123 млрд евро ще бъдат необходими за извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени реактора и 130 млрд евро за управление на радиоактивните отпадъци до 2050 г.

Споразумения с трети страни

ЕК също така предлага изменение на чл. 103 от договора за ЕВРАТОМ, който регламентира сключването на договори свързани с ядрена енергия с трети страни. Изменението предвижда такива договори да бъдат предварително съгласувани с ЕК преди тяхното сключване, с цел проверка на тяхното съответствие с целите и разпоредбите на договора за Евратом. По този начин би се избегнало ненужно забавяне в сключването на договорите.

Стартира подробен устройствен план на площадката

На 31.03.2021г. Проектната компания „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ АД възложи на „Геоконсулт“ ООД изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на утвърдената със заповед на АЯР площадка за разполагане на ядрено съоръжение –...

Решението по ОВОС е актуално и валидно

В публичното пространство и медиите наскоро се появиха редица неверни и спекулативни твърдения относно валидността на Решение по ОВОС № 1-1/2015 на министъра на околната среда и водите, с което е одобреното инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена...

Министерски съвет взе решение за пълно използване на капацитета на утвърдената площадка в АЕЦ „Козлодуй“, чрез рационално използване на оборудването за АЕЦ „Белене“

На 20 януари 2021г. на свое заседание правителството е разгледало доклад на специално създадена от министъра на енергетиката Работна група. В доклада в синтезиран вид са представени анализите и оценките от извършените предпроектни проучвания извършени от „АЕЦ Козлодуй...

Американска делегация посети АЕЦ „Козлодуй“

Нейно Превъзходителство посланик Херо Мустафа и нейният екип посетиха АЕЦ "Козлодуй" в контекста на Меморандума за разбирателство в областта на ядрената енергия за граждански цели, подписан между САЩ и България на 23 октомври. Целта на посещението бе запознаване с...

Програма за постоянен екологичен мониторинг

В изпълнение на условията и мерките от Решението по ОВОС, с което е одобрена реализацията на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и указанията на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране, описани в Заповедта за...

Върховен съд отхвърли поредна незаконосъобразна жалба

След извънреден и последен съдебен контрол пред Върховен административен съд не бяха открити пороци на законосъобразно проведената процедура по ОВОС на инвестиционното предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ...

Решение за изработването на Подробен устройствен план

Днес 13.08.2019г. на редовно заседание, Общински съвет- Козлодуй взе единодушно решение, с което разреши изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“по искане на...

Представяне на процедурата по ОВОС на Международния ядрен форум, организиран от Сдружението Булатом

Екологът на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД – г-жа Биляна Симеонова взе участие в Международния ядрен форум, организиран от Сдружението Булатом, под патронажа на Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране, в периода 5 юни- 7 юни 2019г., гр.Варна,...

Петчленен състав на ВАС постанови законосъобразност на ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй“

Петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбите срещу Решение №1-1/2015 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрена оценката за въздействие на околната среда във връзка с осъществяване на инвестиционно предложение „Изграждане на...

„АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ представи доклад относно Конвенцията по ядрена безопасност

„АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД подготви и предостави на Агенцията за ядрено регулиране информация относно подготовката на Осми национален доклад на Република България по Конвенцията за ядрена безопасност, в рамките на своите компетенциите. Информацията съдържа...