Министерски съвет взе решение за пълно използване на капацитета на утвърдената площадка в АЕЦ „Козлодуй“, чрез рационално използване на оборудването за АЕЦ „Белене“

На 20 януари 2021г. на свое заседание правителството е разгледало доклад на специално създадена от министъра на енергетиката Работна група. В доклада в синтезиран вид са представени анализите и оценките от извършените предпроектни проучвания извършени от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ през последните години.

Изготвени са анализи и препоръки, разглеждащи две възможни опции за продължаване на проекта за нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ – изграждане на нова ядрена мощност – ядрена централа с ядрен блок, включващо рационалното използване на доставеното оборудване за АЕЦ „Белене“, както и продължаване на действията по проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност чрез използване на нови ядрени технологии за малки модулни реактори. Тези проектни разработки са разгледани , като е изпълнено в оптимална степен, възложената задача от Решението на Министерски съвет от 14 октомври 2020г.

Работната група е анализирала и допълнила изготвеният технико-икономическият анализ, който представя информация и заключения в две основни направления: определяне на инженерни, технически и екологични параметри и определяне на икономически, правни и социални измерения.

Припомняме, че на 26 август 2013 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде Разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка). Извършено е детайлно изследване и след оценка на предложените площадки за най-перспективна е определена Площадка №2.

Във връзка с изисквания на АЯР през 2014 г. е направена Независима верификация на получените резултати от проведените проучвания по изследване и определяне местоположението на новата ядрена мощност. Тази верификация е извършена от екип на Българската академия на науките.

Изготвен е Предварителен отчет за анализ на безопасността (ПОАБ) на ядреното съоръжение – основна част от документите, придружаващи искането за издаване на Заповед за одобряване на избраната площадка.

На 21 февруари 2020 г. е издадена Заповед за определяне на местоположението на ядреното съоръжение (избор на площадка) от Председателя на АЯР, с което регулаторът потвърждава че са обосновани възможностите за разполагане, изграждане и последваща експлоатация на нова ядрена мощност на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй”.

Оценката за въздействие върху околната среда /ОВОС/ е извършена изцяло с изискванията на законовата и регулаторна рамка. През м. януари 2015 г. МОСВ издава административен акт – разрешение за реализация на инвестиционното намерение, като с този акт юридически одобрява извършената оценка на въздействието върху околната среда и специфичното въздействие върху защитените зони.

Съществуващата площадка на територията на АЕЦ „Козлодуй“, осигурява ясни предимства в сравнение с останалите възможни площадки в България. На площадката в Козлодуй са изградени ядрените мощности в страната и тя се използва вече няколко десетилетия. На нея има изградена инфраструктура, която може да бъде използвана при разширяване територията на централата с цел добавяне на бъдещи ядрени енергоблокове. Различни части от съществуващата инфраструктура на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, като пътища, източници на вода, сгради, Открита разпределителна уредба (ОРУ) и електропреносни линии осигуряват достъп и предимства по отношение на необходимите разходи за изграждане в сравнение с алтернативни площадки.

Направените предпроектни проучвания доказват, че изграждането на нова ядрена мощност с един или два ядрени блока от поколение III (III+), използващи технология реактор с лека вода под налягане и проектни разработки на малки модулни реактори на площадката на АЕЦ „Козлодуй” е напълно инженерно-технологично постижима и икономически рентабилна и целесъобразна възможност.

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Aктуализиран проект на Подробен устройствен план

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД информира заинтересованите страни, че Община Козлодуй е публикувала в своя сайт актуализиран проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на територията, определена за изграждане на нова ядрена...

Успешно се изпълняват дейностите по Решението по ОВОС за нова ядрена мощност в Козлодуй

Стартираха дейностите за внедряване на мониторинговата мрежа на площадката, одобрена за разполагане на новите ядрени блокове в АЕЦ „Козлодуй“. Екипът от консорциума „МГУ- Енергоинженеринг“ ДЗЗД, избран да изпълни дейностите, трябва да изгради периметрова, пробоотборна...

„АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД изгражда мрежа за мониторинг на околната среда

Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД продължава с изпълнението на императивно поставените задължения, условия и мерки, заложени в Заповедта на Агенцията за ядрено регулиране за утвърждаване на площадката за нова ядрена мощност и Решението по ОВОС....

Агенцията за ядрено регулиране с важни стъпки за развитието на кадрите в ядрения сектор в България

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) предприе важни стъпки за развитието на човешките ресурси и управлението на знанията в ядрения сектор в България. Като част от дейностите, свързани с инициирането на Междуведомствена работна група в началото на месец август 2021 г.,...

Подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България

Категорична подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България изразиха Индустриалния клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) и Българското ядрено Дружество (БЯД). В писма, изпратени до председателя на Народното събрание и представителите на водещите политически сили,...

Стартира подробен устройствен план на площадката

На 31.03.2021г. Проектната компания „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ АД възложи на „Геоконсулт“ ООД изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на утвърдената със заповед на АЯР площадка за разполагане на ядрено съоръжение –...

Решението по ОВОС е актуално и валидно

В публичното пространство и медиите наскоро се появиха редица неверни и спекулативни твърдения относно валидността на Решение по ОВОС № 1-1/2015 на министъра на околната среда и водите, с което е одобреното инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена...

Министерски съвет взе решение за пълно използване на капацитета на утвърдената площадка в АЕЦ „Козлодуй“, чрез рационално използване на оборудването за АЕЦ „Белене“

На 20 януари 2021г. на свое заседание правителството е разгледало доклад на специално създадена от министъра на енергетиката Работна група. В доклада в синтезиран вид са представени анализите и оценките от извършените предпроектни проучвания извършени от „АЕЦ Козлодуй...

Американска делегация посети АЕЦ „Козлодуй“

Нейно Превъзходителство посланик Херо Мустафа и нейният екип посетиха АЕЦ "Козлодуй" в контекста на Меморандума за разбирателство в областта на ядрената енергия за граждански цели, подписан между САЩ и България на 23 октомври. Целта на посещението бе запознаване с...