Министерски съвет взе решение за пълно използване на капацитета на утвърдената площадка в АЕЦ „Козлодуй“, чрез рационално използване на оборудването за АЕЦ „Белене“

На 20 януари 2021г. на свое заседание правителството е разгледало доклад на специално създадена от министъра на енергетиката Работна група. В доклада в синтезиран вид са представени анализите и оценките от извършените предпроектни проучвания извършени от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ през последните години.

Изготвени са анализи и препоръки, разглеждащи две възможни опции за продължаване на проекта за нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ – изграждане на нова ядрена мощност – ядрена централа с ядрен блок, включващо рационалното използване на доставеното оборудване за АЕЦ „Белене“, както и продължаване на действията по проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност чрез използване на нови ядрени технологии за малки модулни реактори. Тези проектни разработки са разгледани , като е изпълнено в оптимална степен, възложената задача от Решението на Министерски съвет от 14 октомври 2020г.

Работната група е анализирала и допълнила изготвеният технико-икономическият анализ, който представя информация и заключения в две основни направления: определяне на инженерни, технически и екологични параметри и определяне на икономически, правни и социални измерения.

Припомняме, че на 26 август 2013 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде Разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка). Извършено е детайлно изследване и след оценка на предложените площадки за най-перспективна е определена Площадка №2.

Във връзка с изисквания на АЯР през 2014 г. е направена Независима верификация на получените резултати от проведените проучвания по изследване и определяне местоположението на новата ядрена мощност. Тази верификация е извършена от екип на Българската академия на науките.

Изготвен е Предварителен отчет за анализ на безопасността (ПОАБ) на ядреното съоръжение – основна част от документите, придружаващи искането за издаване на Заповед за одобряване на избраната площадка.

На 21 февруари 2020 г. е издадена Заповед за определяне на местоположението на ядреното съоръжение (избор на площадка) от Председателя на АЯР, с което регулаторът потвърждава че са обосновани възможностите за разполагане, изграждане и последваща експлоатация на нова ядрена мощност на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй”.

Оценката за въздействие върху околната среда /ОВОС/ е извършена изцяло с изискванията на законовата и регулаторна рамка. През м. януари 2015 г. МОСВ издава административен акт – разрешение за реализация на инвестиционното намерение, като с този акт юридически одобрява извършената оценка на въздействието върху околната среда и специфичното въздействие върху защитените зони.

Съществуващата площадка на територията на АЕЦ „Козлодуй“, осигурява ясни предимства в сравнение с останалите възможни площадки в България. На площадката в Козлодуй са изградени ядрените мощности в страната и тя се използва вече няколко десетилетия. На нея има изградена инфраструктура, която може да бъде използвана при разширяване територията на централата с цел добавяне на бъдещи ядрени енергоблокове. Различни части от съществуващата инфраструктура на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, като пътища, източници на вода, сгради, Открита разпределителна уредба (ОРУ) и електропреносни линии осигуряват достъп и предимства по отношение на необходимите разходи за изграждане в сравнение с алтернативни площадки.

Направените предпроектни проучвания доказват, че изграждането на нова ядрена мощност с един или два ядрени блока от поколение III (III+), използващи технология реактор с лека вода под налягане и проектни разработки на малки модулни реактори на площадката на АЕЦ „Козлодуй” е напълно инженерно-технологично постижима и икономически рентабилна и целесъобразна възможност.

 

Подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България

Категорична подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България изразиха Индустриалния клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) и Българското ядрено Дружество (БЯД). В писма, изпратени до председателя на Народното събрание и представителите на водещите политически сили,...

Документация за конкурс по оферти

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ   „АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ” ЕАД кани всички заинтересовани да заявят намерение за участие в конкурс по оферти с предмет:   „Изграждане и внедряване на Мрежа за мониторинг на Площадка № 2, одобрена със Заповед с №...

Стартира подробен устройствен план на площадката

На 31.03.2021г. Проектната компания „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ АД възложи на „Геоконсулт“ ООД изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на утвърдената със заповед на АЯР площадка за разполагане на ядрено съоръжение –...

Решението по ОВОС е актуално и валидно

В публичното пространство и медиите наскоро се появиха редица неверни и спекулативни твърдения относно валидността на Решение по ОВОС № 1-1/2015 на министъра на околната среда и водите, с което е одобреното инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена...

Министерски съвет взе решение за пълно използване на капацитета на утвърдената площадка в АЕЦ „Козлодуй“, чрез рационално използване на оборудването за АЕЦ „Белене“

На 20 януари 2021г. на свое заседание правителството е разгледало доклад на специално създадена от министъра на енергетиката Работна група. В доклада в синтезиран вид са представени анализите и оценките от извършените предпроектни проучвания извършени от „АЕЦ Козлодуй...

Американска делегация посети АЕЦ „Козлодуй“

Нейно Превъзходителство посланик Херо Мустафа и нейният екип посетиха АЕЦ "Козлодуй" в контекста на Меморандума за разбирателство в областта на ядрената енергия за граждански цели, подписан между САЩ и България на 23 октомври. Целта на посещението бе запознаване с...

Програма за постоянен екологичен мониторинг

В изпълнение на условията и мерките от Решението по ОВОС, с което е одобрена реализацията на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и указанията на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране, описани в Заповедта за...

Върховен съд отхвърли поредна незаконосъобразна жалба

След извънреден и последен съдебен контрол пред Върховен административен съд не бяха открити пороци на законосъобразно проведената процедура по ОВОС на инвестиционното предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ...

Решение за изработването на Подробен устройствен план

Днес 13.08.2019г. на редовно заседание, Общински съвет- Козлодуй взе единодушно решение, с което разреши изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“по искане на...

Представяне на процедурата по ОВОС на Международния ядрен форум, организиран от Сдружението Булатом

Екологът на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД – г-жа Биляна Симеонова взе участие в Международния ядрен форум, организиран от Сдружението Булатом, под патронажа на Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране, в периода 5 юни- 7 юни 2019г., гр.Варна,...