„Нови Мощности“ са вече част от Световния енергиен съвет

  На 05.04.2017 г. в Стопанския факултет на Софийския университет се проведе редовното Общо събрание на Комитета на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС). На проведеното събрание бяха приети и четирима нови членове, сред които и г-н Любен Маринов – изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.

   С този ход Националният комитет на Световния енергиен съвет потвърждава авторитета и значението на компанията за нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ за развитието на нисковъглеродна икономика и устойчиво енергийно развитие на ЕС.

    Световният енергиен съвет (СЕС) е неправителствена организация с нестопанска цел. СЕС е най-важната глобална енергийна организация в света. В СЕС членуват комитети от над 90 страни, сред които и повечето от най-големите производители и потребители на енергия. 80-годишната организация е призната от ООН и се занимава с всички видове енергия – от въглища, мазут, природен газ, вода, възобновяеми източници, ядрена и др.

Мисията на Световния енергиен съвет е: „Да насърчава устойчивото производство и потребление на енергия при максимална полза на всички хора“.

Целите на СЕС са да насърчи устойчивото производство и потребление на енергия при максимална полза на всички хора, чрез:

– Насърчаване и разпространяване на резултатите от изследванията в областта на енергопроизводството и енергопотреблението, които имат, в краткосрочен и дългосрочен план, максимална обществена полза и нанасят минимални щети върху околната среда.

– Предприемане на дейности, улесняващи такова енергопроизводство и електропотребление – провеждане на конгреси, семинари и др.

– Сътрудничество с други организации, които имат подобни цели.

   В дневния ред на заседаниято бяха включени и други теми като доклад за дейността, отчет за изпълнението на програмата за 2016 г. и за финансовото състояние, които бяха представени от председателя на сдружението: инж. Валентин Николов, По време на събитието членовете на НКБСЕС гласуваха новата работна програма за 2017 г. В нея се предвижда провеждане на различни събития и представяне пред обществото на ключовите проблеми пред сектор „Енергетика“. В хода на обсъжданията на работната програма, присъстващите стигнаха до редица изводи относно рисковете, които стоят пред българската енергетика, включително и по въпроса с намаляването на пределните стойности на емисиите от електрическите централи, работещи на въглища. Единодушното мнение е, че трябва да се направят постъпки за намаляване на негативните ефекти от този проблем. Гласуван бе още бюджет на сдружението и размера на членския внос.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Поздравителен адрес по случай деня на енергетика

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България! В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и признателност за безспорните...

10 години „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

Днес проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД празнува 10 години от своето учредяване, като на 09.05.2012 г. Целта на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е да организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и...

Обявление за изготвен Подробен устройствен план

АЕЦ Козлодуй Нови Мощности ЕАД уведомява, че Община Козлодуй е публикувала на сайта си Уведомление за разработен Проект на Подробен устройствен план на площадка 2, одобрена за разполагане на ядрено съоръжение-ядрена...

Ден на енергетика

На 19 май 2021 г., в Ботев Парк се проведе традиционното празнично събитие по отбелязването на Деня на енергетика – професионалният празник на работещите в енергийния сектор. В тазгодишното издание за първи път „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД участва с връчването...

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и NuScale Power, LLC подписаха Меморандум за разбирателство

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и NuScale Power, LLC подписаха Меморандум за разбирателство (Memorandum of Understanding) за изследване на възможността за реализиране на ядрена технология базирана на малки модулни реактори в Република България. Подписаният в края...

Изследване възможностите за пълно използване на потенциала на лицензираната площадка в АЕЦ Козлодуй

На свое заседание на 14.10.2020 г. Министерския съвет /МС/ взе решение за предприемане на подготвителни действия и проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на одобрената със Заповед № АА-04-30/21.02.2020 г. на председателя на Агенцията за ядрено...

Заповед за одобряване на площадка 2

На 21 февруари 2020г. Председателят на АЯР връчи на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД административен акт – Заповед №АА-04-30 за одобряване на площадка 2 за разполагане на ядрено съоръжение – ядрена централа. В съответствие с националното законодателство и съгласно...

Поздравителен адрес

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 9 май 2019 година отбелязваме 7 години от създаването на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. За изминалото време много беше свършено както от ръководството и служителите на Дружеството, така и от всички други работни екипи,...

Висока международна оценка за дейностите нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

От 5 до 7 февруари 2019г. се проведе среща на страните по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията от Еспо). В срещата участва и представител на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Участниците във форума получиха издадените от...

Студенти от енергийната програма на Стопански факултет посетиха АЕЦ „Козлодуй – Нови Мощности“

За трета поредна година студенти от магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ към Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ посетиха офиса на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, за да се запознаят с дейностите по проекта за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ бе последната спирка на групата, като преди това студентите бяха посетили машинната зала и командната зала на 6-ти блок, както и блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй“, които са в процес на извеждане от експлоатация под ръководството на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“(ДП РАО). Екипът на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ благодари на студентите , които се включиха в посещението и на секретаря на програмата ас. Атанас Георгиев за вниманието и проявения интерес относно развитието на ядрената енергетика в България.