На вниманието на всички заинтересовани страни

03 Юни. 2024

„АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД обявява публична процедура, с предмет: „Предоставяне на услуга по изпълнение на комплексни
дейности при провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за
изграждане на втори идентичен блок на утвърдената от Агенцията за ядрено регулиране Площадка №2 (блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“)“
.

Настоящата публична процедура се провежда съгласно Правила за възлагане на поръчки идент.№П.ОК.010/02, приети от „АЕЦ Козлодуй –
Нови мощности“ ЕАД.
Отделните етапи в публичната процедура включват:
1. предварителен подбор;
2. разглеждане и оценка на оферти;
3. провеждане на преговори по параметрите на офертите на класираните участници, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Документацията за участие в процедурата може да намерите на следния линк: Документи процедура ОВОС 8

Допълнителна информация:

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е проектна компания, създадена в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 250/29.03.2012 г.
и Решение на Народното събрание от 29.03.2012 г., съгласно които на министъра на икономиката, енергетиката и туризма е възложено да
извърши необходимите действия за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

На 25 октомври 2023 г. Министерски съвет на Република България даде своето принципно съгласие по чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“.

Съгласно Решения на Народното събрание от 12.01.2023 г. и 18.12.2023 г. е необходимо да бъдат предприети всички необходими действия
за стартиране на процедурата по ОВОС за изграждане на втори идентичен блок на утвърдената от АЯР площадка (8ми блок на АЕЦ „Козлодуй“)
-Площадка №2.

В съотвествие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД предприе дейности по стартиране
на процедурата по ОВОС чрез уведомяване за наличието на ново инвестиционно предложение за изграждане на 8ми блок на АЕЦ „Козлодуй“.
Уведомлението е достъпно на сайта на МОСВ, на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-blok-8-na-aec-kozloduj/.

Министерството на околната среда и водите изпрати указания за подготвка на дейностите, касаещи процедурата по ОВОС, които могат да бъдат
намерени на следния линк:  https://www.moew.government.bg/bg/otgovor-na-uvedomlenie-za-investicionno-predlojenie-za-izgrajdane-na-blok-8-na-aec-kozloduj/.