Информационно съобщение

19 Фев. 2024

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на блок
8 на АЕЦ „Козлодуй“.

На 25 октомври 2023 г. Министерски съвет на Република България даде своето принципно съгласие по чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“.

В допълнение са приети Решения на Народното събрание от 12.01.2023 г. и 18.12.2023 г., съгласно които трябва да бъдат предприети действия
за стартиране на лицензионната процедура по ЗБИЯЕ и процедурата по оценката на въздействие върху околната среда от реализацията на
инвестиционното предложение по ЗООС.

Инвестиционното предложение е за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ново ядрено съоръжение – блок 8 на площадка
на АЕЦ „Козлодуй“.

За изграждането на нова ядрена мощност (7 блок) има влязло в сила Решение на МОСВ за одобряване на инвестиционното предложение.

Изграждането на втори идентичен блок – условно наречен 8-ми блок ще доведе до редица благоприятни ефекти, както за стратегическото раз-
витие на българската енергетика и икономиката на страната като цяло, така и за изпълнение на целите на Европейския съюз за преход към
нискоемисионна енергетика. Благоприятните емисионни характеристики на производството на електроенергия именно посредством ядрени
съоръжения допринасят за постигане на тези цели.

От практиката е доказано, че строителството на т.нар. „двойки блокове“ има безспорен финансово-икономически ефект върху цялостната
ефективност при изпълнението на проекта, която се проявява както в по-ефикасното разходване на финансовите и материалните ресурси,
така и в сроковете за изграждане на блоковете.

Пълният текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да бъде намерен тук.

Информационно съобщение

16 Фев. 2024

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане
на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за
проявяване на интерес за участие в процедурата за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг,
строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000®
със срок до 02.02.2024 г.

Въз основа на Заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, комисия извърши преквалификация
на кандидатите заявили интерес в рамките на процедурата в периода 08-12 февруари 2024 г. Кандидатите за участие в процедурата
за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация
на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000® (накратко „процедурата“) са пет, а именно: Fluor B.V.,
Bechtel Nuclear Power Company Limited, Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd., консорциум с лидер China National Nuclear
Corporation Overseas Ltd. и партньор China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd., както и China Energy
Engineering Corporation Limited.

След извършена проверка по отношение на всеки кандидат за наличие на изискуем инженерно-технически и строителен опит и експертиза;
икономически и финансов капацитет и наличие на всички изискуеми документи подадени, оформени и попълнени, съгласно изискванията
посочени в Обява за изразяване на интерес, комисията предложи за кратка листа на потенциални строителни фирми (кандидати) за
инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология
AP1000®, съставена на принципа „минава/не минава“ („pass/fail“): Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.

С решение на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД по т. I.1. от Протокол № 4-2024 г. от 13.02.2024 г. е приет и
одобрен доклада на комисията.

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024

„АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от
дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2
на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в изпълнение на решение на Народното
събрание от 18.12.2023 г. Крайният срок за кандидатстване изтече на 2 февруари 2024 г. в 17:00 ч.
Комисия ще разгледа приложената документация от началото на следващата седмица. Изискванията
към кандидатите са да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум
два ядрени блока, да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са
доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години. Кандидатите,
проявили интерес към проекта, следва да могат да докажат поне 6 млрд. долара оборот и печалба
за петгодишния период от 2018 до 2022 г.

Информационно съобщение

19 Ян. 2024

В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за
предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с
технология АР-1000″, „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности“ ЕАД публикува Обява за проявяване на интерес.

 

 Линк документи: 
 Application form 
 Invitation for expression of interest

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД
договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch)
за предоставяне на услуги за първоначални инженерингови дейности и проектиране (Front End Engineering and Design
Work Agreement).

По силата на договора „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – Клон България“ трябва да предостави на „АЕЦ
Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД пакет от услуги, които да спомогнат за реализирането на проект за нова ядрена
мощност, базирана на технологията AP1000, на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Резултатите от
предоставените услуги ще бъдат използвани за подготовка на предстоящите предварителни дейности по проектиране
и строителство на бъдещото ядрено съоръжение.

Aктуализиран проект на Подробен устройствен план

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД информира заинтересованите страни, че Община Козлодуй е публикувала в своя сайт актуализиран проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на територията, определена за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“. Линк към обявлението е прикачен в края на текста.

Целта на плана е урегулирането на територията и конкретизирането на застрояването на одобрената площадка за разполагане на новата ядрена мощност.

Съгласно нормативната уредба на страната писмени възражения, предложения и искания могат да се представят в законоустановения срок.

 

Линк:

https://kozloduy.bg/wps/portal/municipality-kozloduy/administration/activities/architechture.and.urban.planning/zut.announcements/obyavlenie_ZUT-100522

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Aктуализиран проект на Подробен устройствен план

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД информира заинтересованите страни, че Община Козлодуй е публикувала в своя сайт актуализиран проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на територията, определена за изграждане на нова ядрена...

Успешно се изпълняват дейностите по Решението по ОВОС за нова ядрена мощност в Козлодуй

Стартираха дейностите за внедряване на мониторинговата мрежа на площадката, одобрена за разполагане на новите ядрени блокове в АЕЦ „Козлодуй“. Екипът от консорциума „МГУ- Енергоинженеринг“ ДЗЗД, избран да изпълни дейностите, трябва да изгради периметрова, пробоотборна...

„АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД изгражда мрежа за мониторинг на околната среда

Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД продължава с изпълнението на императивно поставените задължения, условия и мерки, заложени в Заповедта на Агенцията за ядрено регулиране за утвърждаване на площадката за нова ядрена мощност и Решението по ОВОС....

Агенцията за ядрено регулиране с важни стъпки за развитието на кадрите в ядрения сектор в България

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) предприе важни стъпки за развитието на човешките ресурси и управлението на знанията в ядрения сектор в България. Като част от дейностите, свързани с инициирането на Междуведомствена работна група в началото на месец август 2021 г.,...

Подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България

Категорична подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България изразиха Индустриалния клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) и Българското ядрено Дружество (БЯД). В писма, изпратени до председателя на Народното събрание и представителите на водещите политически сили,...