Информационно съобщение

19 Фев. 2024

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на блок
8 на АЕЦ „Козлодуй“.

На 25 октомври 2023 г. Министерски съвет на Република България даде своето принципно съгласие по чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“.

В допълнение са приети Решения на Народното събрание от 12.01.2023 г. и 18.12.2023 г., съгласно които трябва да бъдат предприети действия
за стартиране на лицензионната процедура по ЗБИЯЕ и процедурата по оценката на въздействие върху околната среда от реализацията на
инвестиционното предложение по ЗООС.

Инвестиционното предложение е за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ново ядрено съоръжение – блок 8 на площадка
на АЕЦ „Козлодуй“.

За изграждането на нова ядрена мощност (7 блок) има влязло в сила Решение на МОСВ за одобряване на инвестиционното предложение.

Изграждането на втори идентичен блок – условно наречен 8-ми блок ще доведе до редица благоприятни ефекти, както за стратегическото раз-
витие на българската енергетика и икономиката на страната като цяло, така и за изпълнение на целите на Европейския съюз за преход към
нискоемисионна енергетика. Благоприятните емисионни характеристики на производството на електроенергия именно посредством ядрени
съоръжения допринасят за постигане на тези цели.

От практиката е доказано, че строителството на т.нар. „двойки блокове“ има безспорен финансово-икономически ефект върху цялостната
ефективност при изпълнението на проекта, която се проявява както в по-ефикасното разходване на финансовите и материалните ресурси,
така и в сроковете за изграждане на блоковете.

Пълният текст на уведомлението за инвестиционно предложение може да бъде намерен тук.

Информационно съобщение

16 Фев. 2024

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане
на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за
проявяване на интерес за участие в процедурата за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг,
строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000®
със срок до 02.02.2024 г.

Въз основа на Заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, комисия извърши преквалификация
на кандидатите заявили интерес в рамките на процедурата в периода 08-12 февруари 2024 г. Кандидатите за участие в процедурата
за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация
на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000® (накратко „процедурата“) са пет, а именно: Fluor B.V.,
Bechtel Nuclear Power Company Limited, Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd., консорциум с лидер China National Nuclear
Corporation Overseas Ltd. и партньор China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd., както и China Energy
Engineering Corporation Limited.

След извършена проверка по отношение на всеки кандидат за наличие на изискуем инженерно-технически и строителен опит и експертиза;
икономически и финансов капацитет и наличие на всички изискуеми документи подадени, оформени и попълнени, съгласно изискванията
посочени в Обява за изразяване на интерес, комисията предложи за кратка листа на потенциални строителни фирми (кандидати) за
инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология
AP1000®, съставена на принципа „минава/не минава“ („pass/fail“): Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.

С решение на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД по т. I.1. от Протокол № 4-2024 г. от 13.02.2024 г. е приет и
одобрен доклада на комисията.

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024

„АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от
дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2
на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в изпълнение на решение на Народното
събрание от 18.12.2023 г. Крайният срок за кандидатстване изтече на 2 февруари 2024 г. в 17:00 ч.
Комисия ще разгледа приложената документация от началото на следващата седмица. Изискванията
към кандидатите са да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум
два ядрени блока, да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са
доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години. Кандидатите,
проявили интерес към проекта, следва да могат да докажат поне 6 млрд. долара оборот и печалба
за петгодишния период от 2018 до 2022 г.

Информационно съобщение

19 Ян. 2024

В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за
предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с
технология АР-1000″, „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности“ ЕАД публикува Обява за проявяване на интерес.

 

 Линк документи: 
 Application form 
 Invitation for expression of interest

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД
договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch)
за предоставяне на услуги за първоначални инженерингови дейности и проектиране (Front End Engineering and Design
Work Agreement).

По силата на договора „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – Клон България“ трябва да предостави на „АЕЦ
Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД пакет от услуги, които да спомогнат за реализирането на проект за нова ядрена
мощност, базирана на технологията AP1000, на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Резултатите от
предоставените услуги ще бъдат използвани за подготовка на предстоящите предварителни дейности по проектиране
и строителство на бъдещото ядрено съоръжение.

Поздравителен адрес по случай деня на енергетика

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България!

В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и признателност за безспорните научно-технически постижения на поколения български енергетици, които чрез своя труд, съзидание и устременост изградиха фундаментите на енергийната система на страната ни! Благодарение на тези няколко поколения енергийни специалисти България има своето водещо място на енергийната карта не само в региона, но и в Европа!

В същото време трябва внимателно да си дадем сметка за предизвикателствата пред българската енергетика, които са свързани с най-важния актив за нейния просперитет – човешките ресурси.

Като единствената в момента проектна компания, натоварена с отговорната задача по управлението на процесите за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, ние вярваме, че само със съвместните ни усилия можем достойно да продължим делото на поколенията преди нас и да реализираме една идея, която е от стратегическо значение за националния просперитет!

Във връзка с това „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД пожелава на всички колеги енергетици и радетели на енергетиката в България крепко здраве, дръзновение и мотивация! Вярваме, че с нашите единни усилия може да постигнем бъдещи успехи, които ще подобрят енергийната сигурност на страната и ще донесат икономическо благоденствие на България!

Честит празник!

18.06.2022 г.

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Поздравителен адрес по случай деня на енергетика

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България! В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и признателност за безспорните...

10 години „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

Днес проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД празнува 10 години от своето учредяване, като на 09.05.2012 г. Целта на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е да организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и...

Обявление за изготвен Подробен устройствен план

АЕЦ Козлодуй Нови Мощности ЕАД уведомява, че Община Козлодуй е публикувала на сайта си Уведомление за разработен Проект на Подробен устройствен план на площадка 2, одобрена за разполагане на ядрено съоръжение-ядрена...

Ден на енергетика

На 19 май 2021 г., в Ботев Парк се проведе традиционното празнично събитие по отбелязването на Деня на енергетика – професионалният празник на работещите в енергийния сектор. В тазгодишното издание за първи път „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД участва с връчването...

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и NuScale Power, LLC подписаха Меморандум за разбирателство

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и NuScale Power, LLC подписаха Меморандум за разбирателство (Memorandum of Understanding) за изследване на възможността за реализиране на ядрена технология базирана на малки модулни реактори в Република България. Подписаният в края...