3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Безопасност при експлоатацията на АЕЦ

Ядрена безопасност и радиационна защита
Производството на електроенергия от всички видове първични енергийни източници е свързано с определено ниво на въздействие върху работниците, населението и околната среда. Използването на ядрени енергийни съоръжения, съдържащи радиоактивен материал,  е свързано с риск от  излагане на въздействието на йонизиращите лъчения. За минимизиране на този риск, ядрената промишленост прилага постоянно развиваща се  система от правни, технологични и организационни мерки за осигуряване на ядрена безопасност на ядрените съоръжения и радиационна защита на работещите, населението и околната среда. Използването на ядрената енергия за мирни цели в Република България се извършва в условията на държавно регулиране, което се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране  -  независим специализиран орган на изпълнителната власт  с компетентност, определена със Закона за безопасно използване на ядрената енергия. При използването на ядрената енергия в Република България, ядрената безопасност и радиационната защита имат приоритет пред всички други аспекти на тази дейност,  като се спазват следните основни принципни положения:
- отговорността за осигуряване на ядрената безопасност и радиационната защита се носи в пълен обем от лицата, отговорни за съоръженията и дейностите, и не може да бъде прехвърляна на други лица;
- лицата,  отговорни за съоръженията и дейностите,  изграждат и поддържат ефективна система за управление на безопасността;
- очакваните икономически, социални и други ползи трябва да превишават възможните неблагоприятни последици от дейността;
- мерките за осигуряване на ядрената безопасност и радиационната защита се оптимизират,  така че да гарантират постигане на възможно най-високото разумно достижимо ниво на защита;
- облъчването с йонизиращи лъчения на персонала и населението се ограничава и се поддържа на възможно най-ниското разумно достижимо ниво;
- прилага се концепцията за дълбоко ешелонирана защита,  като се предприемат всички разумни практически приложими мерки за предотвратяване на аварии и за ограничаване на последиците от тях;
- поддържа се ефективна система за аварийна готовност и реагиране.
 
Стрес-тестове на АЕЦ
 
Аварията в японската АЕЦ «Фукушима Дайичи» на 11 март 2011г. предизвика предприемане на незабавни мерки  в глобален мащаб за подобряване на готовността на АЕЦ да реагират в извънредни ситуации.Непосредствено след аварията българското правителство предприе спешни действия за преразглеждане на готовността на АЕЦ «Козлодуй». По указания на АЯР и в съответствие с препоръките на WANO (Световна асоциация на ядрените оператори), централата разработи и изпълни до средата на м. юни 2011г. Програма за преглед и оценка на готовността на АЕЦ „Козлодуй” за управление и намаляване последствията от надпроектни аварии, външни и вътрешни въздействия.
 
Веднага след аварията Европейският съвет поиска от Европейската комисия (EK)  и Групата на европейските ядрени регулатори (ENSREG)  да извършат всеобхватна и прозрачна оценка на риска (стрес тестове) на всички ядрени централи в Европейския съюз. През май 2011г. ENSREG и ЕК приеха съвместна Декларация и Спецификация за провеждането на стрес-тестове като насочена преоценка на запасите на безопасност на европейските ядрени централи при външни изходни събития.
 

Всички държави-членки на ЕС, развиващи ядрена енергетика, в това число и България, проведоха стрес-тестове и представиха национални доклади. След процес на партньорски проверки, ENSREG публикува обобщение на препоръките и предложенията, произтичащи от стрес-тестовете.
Знаете ли, че:

В европейските стрес-тестове взеха участие 15 държави-членки на ЕС:

Белгия, България, Великобритания,  Германия, Испания, Литва, Нидерландия, Румъния, Словения, Словакия, Чехия, Финландия, Франция, Унгария и Швеция, както и две съседни с ЕС държави - Украйна и  Швейцария.

През юни 2012г. Съветът на ЕС постави изискването държавите-членки да продължат с пълното и навременно изпълнение на всички препоръки и предложения, до окончателното завършване на стрес-тестовете. За целта всяка държава-членка изготви Национален план за действие като продължение на стрес-тестовете, който да отразява националните мерки, общите препоръки на ENSREG  и решенията от извънредната среща по Конвенцията за ядрена безпасност през август 2012г. във Виена. Националният план за действие на България е публикуван на сайта на Агенцията за ядрено регулиране www.bnra.bg.
През октомври 2012г.  Европейската комисия публикува съобщение относно резултатите от стрес-тестовете, в което заключава, че стандартите за безопасност на атомните електроцентрали в Европа по принцип са високи, но се препоръчват по-нататъшни подобрения на показателите на безопасността.  Комисията ще следи отблизо изпълнението на препоръките и в същото време ще предложи законодателни мерки за по-нататъшно повишаване на ядрената безопасност в Европа. Съобщението може да бъде намерено на е-адрес: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm.
Знаете ли, че:

Стрес-тестовете на европейските АЕЦ се провеждат в условията на прозрачност, като резултатите се подлагат на обществено обсъждане, както на национално ниво, така и на ниво ЕС.

Пълна информация за стрес-тестовете е публикувана на уеб-страниците на Агенцията за ядрено регулиране www.bnra.bg и Групата на европейските ядрени регулатори www.ensreg.eu.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.