3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Развитие на ядрената енергетика

Ядрената енергетика в ЕС и по света

По данни на Световната ядрена асоциация, в момента в света са в експлоатация 434 ядрени енергийни блока в 31 държави с обща мощност 372,000 MWе, осигуряващи около 13.5% от глобално необходимата електроенергия. В 56 страни се експлоатират около 240 изследователски реактора, за научни цели и производство на медицински и промишлени радиоизотопи, и още 180 ядрени реактора захранват около 150 кораба и подводници. Към октомври 2012г.,  процес на изграждане са 64 реактора в 13 държави (Аржентина - 1, Бразилия – 1, Канада - 2, Китай – 26, Финландия – 1, Франция – 1, Индия – 7, Япония – 3, Южна Корея – 4, Пакистан – 2, Русия – 10, Словакия – 2, Обединени Арабски Емирати – 1, САЩ – 1). Към днешна дата са поръчани и планирани 160, и са предложени 323 реактора. Както се вижда, дори в условията на  постоянно  нарастващи  изисквания към нивото на безопасност и сигурност, налагащи увеличени разходи,  и усложнената инвестиционна среда във връзка със световната икономическа рецесия и  аварията в АЕЦ Фукушима Дайичи на 23  март 2011г., статистиката говори за неспадащ интерес към развитието на ядрената енергетика. Това е обусловено от ключовата роля на ядрената енергетика за удържане на глобалното затопляне чрез намаляване на емисиите с парников ефект и гарантиране на сигурни и достъпни електроенергийни доставки.

Ядрената енергетика в България

България развива ядрена енергетика от 60-те години на XX век и съгласно приетата Енергийна стратегия до 2020г. ще продължава да разчита на този екологично чист източник на енергия. Изграждането и въвеждането в експлоатация на нови електропроизводствени мощности на базата на леководна реакторна технология от най-ново поколение III илиIII+ на площадка Козлодуй е одобрено по принцип от Правителството на България  през м. април 2012г. и се очаква да има значителен позитивен ефект върху трудовата заетост и икономическия растеж, особено в северозападния регион на България, и да допринесе за съхранението и развитието на научно-техническия потенциал в ядрения енергиен сектор,  за гарантирането на надеждни и достъпни доставки на електроенергия в България и по-широкия  регион и за постигането на дългосрочните цели по намаляване на емисиите с парников ефект. За управление и реализация на проекта, през м. май 2012г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД създаде дъщерна компания – „АЕЦ  Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, която в момента провежда предпроектни проучвания с цел подготовка на правителственото решение по същество, необходимо за стартиране на изграждането.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.