3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Дванадесет държави-членки на ЕС приеха съвместно комюнике относно ядрената енергия в Европа

На 12 март 2013г. в Лондон дванадесет държави-членки на ЕС с интерес към ядрената енергетика - България, Република Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Испания и Великобритания, в прието на министерско ниво съвместно комюнике заявяват намерение за сътрудничество  в контекста на ролята на ядрената енергия в бъдещия нисковъглероден енергиен микс на Европа.

Страните подчертават приоритета на ядрената безопасност в Европа и потвърждават своята ангажираност с постоянно подобряване на ядрената безопасност и нейното регулиране, като отново потвърждават волята си за съвместна работа и сътрудничество с Европейската комисия в рамките на Групата на Европейските регулатори по ядрена безопасност (ENSREG). Те остават отворени за обсъждане, при необходимост, на повишаването на ефективността на Директивата за ядрена безопасност[i].

Страните се ангажират да постигат целите за декарбонизация чрез развитие, в съответствие с националните нужди и преференции, на възможно най-широк спектър от нисковъглеродни технологии, които биха могли да включват ВЕИ, улавяне и складиране на въглерод и ядрена енергия. Такава технологична неутралност допълва общоевропейската цел за нисковъглеродна икономика и отчита факта, че изборът на енергиен микс е национална компетенция.

Страните отбелязват, че ядрената енергия може да играе ключова роля както за обезпечаване сигурността на енергийните доставки и намаляване на въглеродните емисии в ЕС, така и за доставяне  на електроенергия за европейските потребители на икономически изгодна цена. Подчертават, че за изграждане на нови ядрени мощности е необходимо създаване на инвестиционна среда, отчитаща дългосрочната природа на ядрените инфраструктурни проекти в ЕС.

Страните признават, че научните изследвания имат важно значение за управление на наследството от експлоатацията на АЕЦ до момента, за повишаване на безопасността и за осигуряване на приноса на ядрената енергетика към нисковъглеродното и сигурно енергийно бъдеще.

В заключение, страните се съгласяват да продължат обсъждането на ядрената енергия в рамките на създадената мрежа от държави-членки, като приемаща страна на следваща среща в същия формат през 2014г.  ще бъде Република Чехия.

Прессъобщението на Департамента по енергетика и климатични промени на Великобритания може да бъде намерено на адрес:

https://www.gov.uk/government/news/uk-at-forefront-of-european-nuclear-expansion

ДИРЕКТИВА 2009/71/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 25 юни 2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, ОВ L 172 от 02.07.2013 , стр. 18 – 22.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.