3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Изпълнителният директор на „AEЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД се срещна със студенти и преподаватели от Варненския свободен университет

На 04 юни 2013г. г-н Любен Маринов, Изпълнителен директор на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Посещението бе по покана на Юридическия факултет на университета. В срещата взе участие и изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – г-н Валентин Николов.

По време на визитата си г-н Маринов и г-н Николов се срещнаха с президента на ВСУ проф. д.ик.н. Анна Недялкова, както и с ректора на университета проф. д.пс.н. Галя Герчева. Двамата директори се запознаха с базата и възможностите на университета. Те обсъдиха по време на дискусия със студенти и преподаватели теми, свързани с бъдещето на ядрената енергетика и енергийната стратегия на България, екологичните аспекти на енергетиката, енергийната ефективност и необходимостта от високо квалифицирани кадри в сферата на енергетиката и сигурността. Бе подписан меморандум за сътрудничество в посока на реализиране на бъдещи съвместни проекти.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

  • Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, в това число: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки, съгласно приложимото законодателство, както и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
  • Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност извършва при наличие и поддържане на валидна лицензия за извършване на производство на електрическа и топлинна енергия, от определена в лицензията електропроизводствена мощност и валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);
  • Инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност; строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
  • Продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлоенергия

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.