3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Изпълнителният директор на „АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности” ЕАД,  Любен Маринов, присъства на открита дискусия на тема „Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” - перспективи за развитие на Северозападен планов район”, която се проведе на 20.06.2013г. в Заседателната зала на Община Козлодуй.

Срещата бе организирана по инициатива на Румен Маноев – кмет на гр. Козлодуй. Присъстваха представители на областните администрации във Враца и Монтана, на общините Оряхово, Мизия, Бяла Слатина, Хайредин, Лом, Кнежа, Вълчедръм, общински съветници, Георги Гьошев от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”. Присъстващите се обединиха около мнението, че с провеждането на тази среща и с декларираните намерения се цели да се препотвърди и пред новите управляващи твърдото убеждение на местните власти в Северозападния регион, че трябва да продължат дейностите по реализирането на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, което е наложително с оглед ускоряването на икономическото и социално развитие на района.

 

Page 2 of 2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

  • Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, в това число: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки, съгласно приложимото законодателство, както и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
  • Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност извършва при наличие и поддържане на валидна лицензия за извършване на производство на електрическа и топлинна енергия, от определена в лицензията електропроизводствена мощност и валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);
  • Инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност; строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
  • Продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлоенергия

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.