3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Договорът с изпълнителя на предпроектното проучване за новата мощност беше подписан от Хавиер Гонзалес, вицепрезидент за Южна Европа за „Уестингхаус" и от Любен Маринов, изпълнителен директор на проектната компания за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ „Козлоуй".

Правителствени решения

На 29 март 2012 г., Министерски съвет на Република България възложи на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”” (РМС № 250 от 29.03.2012, т. б)).

На 11 април 2012 г., Министерският съвет даде принципно съгласие по чл. 45, ал. 1 от ЗБИЯЕ да се предприемат действия, необходими за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй”. МС задължи Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет доклад по чл. 45, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за вземане на решение по същество и доклад относно правно-организационната форма за осъществяването на проекта (Протокол № 14 от заседанието на МС на 11 април 2012г., т.28). Технологията, която ще се използва за производство на електроенергия от ядрен източник, ще бъде реактор с вода под налягане (PWR – Pressurised Water Reactor) от поколение III или III+, с лека вода в качеството на забавител и топлоносител.

Съгласно чл. 8 ал.4 от Закона за енергетиката и чл. 45 от ЗБИЯЕ, атомна електроцентрала се изгражда с решение по същество на МС, по предложение, представено от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, придружено от оценка на ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита, социалното и икономическото значение на изграждането на ядрена мощност за страната или за определени региони, анализ на количествата и управлението на радиоактивните отпадъци и отработено ядрено гориво, които ще се генерират. Въз основа на посочените оценки, Министерският съвет взема решение по същество, включително относно конкретната технология, единичната и общата инсталирана мощност и графика за въвеждане в експлоатация на новите мощности.

Изпълнение направителствените решения

В изпълнение на решението по принцип на Министерски съвет, с цел обособяване на структурно звено (юридическо лице), което да инициира действия по реализация на инвестиционното строително намерение, на 3 май 2012 г. Съветът на директорите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД взе решение да създаде ново дъщерно дружество.

На 5 май 2012 г., Българският енергиен холдинг в качеството на принципал даде необходимото разрешение и на 9 май 2012 г. бе учредена проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД с едноличен собственик на капитала - "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и основна цел проектиране, лицензиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (генерация III или III+), с инсталирана електрическа мощност около 1200 МWе, на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Задачата на дружеството на настоящия първоначален етап е да организира процеса на провеждане на предпроектно проучване - технико-икономически анализ, избор на предпочитана площадка и оценка на въздействието върху околната среда. Резултатите от проучването ще послужат за основа на документите по чл. 45, ал. 2 от ЗБИЯЕ, които съставляват предложението на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вземане на решение по същество от МС за изграждане на нова ядрена мощност.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.