3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

На 13 декември 2012 г. проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД депозира пред Агенцията за ядрено регулиране заявление за издаване на разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение (избор на площадка) по смисъла на чл. 15, ал. 4, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия („ЗБИЯЕ”). С това стартира процеса на  лицензиране, свързан с одобреното по принцип, с решение на Министерски съвет от 11 април 2012г., изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

По смисъла на ЗБИЯЕ,   "Избор на площадка" е процесът на определяне на подходящо място за изграждане на дадено ядрено съоръжение, включително извършване на подходяща оценка и определяне на проектните основи.
В изълнение на изискванията на приложимото бълско законодателство и в частност  Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД представи на регулаторния орган документи, обосноваващи проектната обезпеченост с финансови, технически и материални ресурси, както и концептуално описание на ядреното съоръжение, план - задание за извършване на предварителните проучвания, описание на системата за управление на дейността и списък на приложимите за заявената дейност стандарти.
Предстои преглед на формалната редовност на заявлението и на приложените към него документи, а впоследствие, в рамките на законоустановените срокове, регулаторът ще извърши и проверка по същество на постъпилата документация.

В рамките на проекта за избор на площадка за разполагане на ядреното съоръжение са извършени дейности за преоценка на факторите, свързани с площадката, за да се гарантира непрекъсната приемливост на нивото на безопасност В рамките на Проекта за изследване и определяне на местоположението на предпочитана площадка за разполагане на нова ядрена мощност са извършени и допълнителни проучвания, свързани с инженерно-геоложки изследвания на потенциалните площадки, моделиране миграцията на радионуклиди в подпочвеното пространство, дефиниране на сеизмичните проектни основи, анализ на геофизичните полета и съвременните движения на земната кора, климатология и хидрология. Резултатите от проведените допълнителни проучвания също са обект на Независимата верификация на получените чрез изследването резултати и оценки. Всички налични данни са използвани са разработването на Предварителния отчет за анализ на безопасността и предоставени на АЯР с искането за издаване на Заповед за одобряване на избраната площадка. В настоящият момент се извършва преглед на документите от АЯР. В рамките на Заповедта на председателя на АЯР за одобряване на избраната площадка ще бъдат описани необходимите действия, за да се осигури непрекъсната приемливост на нивото на безопасността.

В изпълнение на правителственото решение от 11.04.2012г., „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД проведе конкурсна процедура за избор на изпълнител за изследване и определяне местоположението на предпочитана площадка за нова ядрена мощност (един или два блока) във връзка с ивестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Проучването е възложено на българската компания „Риск Инженеринг” АД. Проучването разглежда четири потенциални терена:

  • Условно наречена площадка № 1 , разположена на североизток от блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” ;
  • Условно наречена площадка № 2 , разположена на изток от блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” ;
  • Условно наречена площадка № 3 , разположена на северозапад от блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”;
  • Условно наречена площадка № 4 , разположена на запад от блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй”

    Завършиха дейностите по изготвянето на Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй” съгласно Договор №4/27.08.2012г., сключен между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и „Westinghouse Electric Spain S.A.U.” В обхвата на извършените дейности, с оглед на нормативните изисквания, са разгледани равностойно две основни технически алтернативи- изграждането на нова ядрена мощност с максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор, и четири потенциални площадки за разполагане на новата ядрена мощност, с цел обосноваване и мотивиране на най-подходящото решение.

– Извършени са всички възложени дейности и задълженията по договора са разплатени. Проектът е приключен, като е представен Доклад в Български енергиен холдинг (БЕХ) и АЯР. В резултат от неговото изпълнение е получена следната информация за взимане на информирано решение:

- Предпочетена площадка с оглед връзките, които трябва да се реализират към съществуващата инфраструктура, и разположение на нова ядрена мощност на съответната площадка, подкрепено с икономическа обосновка;

- Потенциални модели на реактори за изграждане на нова ядрена мощност;

- Оценка относно ефективно използване на пълния капацитет и възможности на наличната инфраструктура на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй”);

- Социално - икономически ефекти от изграждането на нова ядрена мощност (в т.ч. пряко и косвено повишаване на заетостта на населението в Северозападна България);

- Съответствие на разглежданите модели реактори на изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита;

- Ядрен горивен цикъл, в т.ч. очаквано генериране и управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Анализът съдържа седем части както следва:

• Част I: Основни изисквания и условия при разработването на Технико-икономическия анализ (ТИА), която съставлява този доклад и формира цялото съдържание на доклада по Част I.

• Част II: Оценка на характеристиките и състоянието на предложените площадки. • Сравнителен анализ и предложение за избор на площадка.

• Част III: Технически анализ на вариантите за строителство. Сравнителен анализ на вариантите по различните алтернативи.

• Част IV: Икономическа оценка на вариантите за строителство. Сравнение между двата варианта.

• Част V: Анализ на социално-икономическите аспекти.

• Част VI: Комплексна оценка на вариантите за строителство.

• Част VII: Обобщение на резултатите. Заключения и препоръки.

       Съгласно заключенията в анализа:

1. Реализацията на Проекта ще гарантира сигурността на енергийните доставки и ще подобри диверсификацията на енергийния микс, използвайки надежден и сигурен енергиен източник, като по този начин ще намали и зависимостта на електроенергийната система от флуктуациите в доставките на енергийни суровини.

2. Новата АЕЦ ще бъде конкурентна на централи, използващи изкопаеми горива /с фосилен произход/ за производство на електроенергия, въпреки присъщите й относително високи капиталови разходи и необходимостта от включване на всички разходи по управление на радиоактивните отпадъци и извеждането от експлоатация. Проектът „Нова ядрена централа в АЕЦ Козлодуй“ е рентабилен, осигурява приемлива възвръщаемост съпоставима с други инвестиционни проекти за нови АЕЦ в Европа, поради основното си предимство, а именно, че голяма част от инфраструктурата на АЕЦ „Козлодуй“ в експлоатация може да бъде използвана за новата ядрена мощност.

3. Реализацията на Проекта ще има дългосрочен положителен ефект върху социално - икономическата ситуация, върху заетостта в Северозападния регион и България като цяло. Положителен ефект ще е относителния растеж на БВП, който ще окаже благоприятен ефект върху местната и национална икономика, върху развитието на възможностите на населението и индустрията, вследствие на трансфера на знания и локализацията на дейностите. Също така нарасналата заетост и по-високите средни доходи на заетите ще предизвикат значително нарастване на нетните приходи на населението, на постъпленията в консолидирания държавен бюджет от обществено осигуряване, данъци и акцизи. По време на строителството и експлоатацията инвестицията от 1 евро в изграждането на нов енергиен блок с инсталирана мощност около 1100 Mw се очаква да доведе до допълнителна промяна (увеличение) на БВП от 3,61 евро. Значителна част от стойността на брутната печалба формирана от реализацията на приходи от продажби от произведената електроенергия ще отива в държавния бюджет под формата на различни данъчни начисления.

4. Реализацията на Проекта ще подобри бизнес климата в страната поради концентрация на инвестициите за изграждането на нова ядрена мощност. Потреблението и доставките на общия пазар на ЕС ще бъдат активизирани и на макроикономическо ниво се очаква по-благоприятно пазарно равновесие. Голяма част от годишните инвестиции ще бъде трансферирана, преразпределена и трансформирана под формата на доходи за групите от хора, участващи в реализацията на проекта и това ще промени положително "нивото на доходите" на макроикономическия индекс за страната като цяло.

5. Реализацията на Проекта ще допринесе за откриване на голям брой нови работни места. Ще се увеличи броят на пряко заетите по време на етапа на изграждане, както и на непряко заетите в обслужващите сектори, транспорта, търговските услуги, комуналните услуги и т.н. Процентът на безработицата в региона ще бъде намален до 9,28% и до 12,09% в страната.

„На 28 и 29 ноември 2012г. експерти от „АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ” ЕАД и „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД посетиха офиса на WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN S.A.U. в Мадрид, Кралство Испания, във връзка с провеждането на работни срещи по изпълнението на договор с предмет „Изготвяне на технико-икономически анализ за изграждането на нов ядрен енергоблок на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Договорът с изпълнителя на предпроектното проучване за новата мощност беше подписан от Хавиер Гонзалес, вицепрезидент за Южна Европа за „Уестингхаус" и от Любен Маринов, изпълнителен директор на проектната компания за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ „Козлоуй".

 

Технико-икономически анализ

През юни 2012г., „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД  публикува покана за заявяване на интерес за провеждане на технико-икономическо проучване на две опции за реализация на инвестиционното намерение:

  • строителство на база ВВЕР-технология с максимално използване на произведеното и закупено оборудване на „ядрения остров” на  „АЕЦ Белене”;
  • строителство на база изцяло нов проект (един/два блока) на база PWR – технология, лицензирана в страната на производство. Технико-икономическото проучване трябва да оцени пригодността на площадката, очакваното генериране и управлението на РАО и ОЯГ, използването на съществуващата инфраструктура и оборудване, лицензирането, местните икономически аспекти и икономическата ефективност на PWR – опциите, достъпни в момента на пазара, както и да предложи и анализира допускания за изработване на финансов модел на проекта.

При оценката на пригодността на площадката, трябва да бъде разгледано взаимното въздействие на ядрените обекти на площадката, да бъде оценен максималният капацитет на площадката по отношение  инсталирането на ядрени мощности, с отчитане на общия ефект от експлоатацията на всички ядрени съоръжения, при нормална експлоатация и при аварийни състояния. Ограничителен критерий тук са изискванията на българското законодателство и въздействието върху околната среда. Следва да бъдат анализирани основни данни за разглежданите потенциални терени на/ в непосредствена близост до площадката на «АЕЦ Козлодуй»: мероприятия за установяване на собственост и отчуждаване на имоти, подготвителни строителни работи, тяхната стойност и сравнителен анализ по подготовка на площадките до започването на същинското строителство, инфраструктура, транспортни връзки, телекомуникации, промишлена база и социално –битови условия, строителна база, основно строителство и неговото материално-техническо осигуряване и организация.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.