3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Проект за изграждане на нови ядрени мощности на площадка Козлодуй

Правителствени решения

На 29 март 2012 г., Министерски съвет на Република България възложи на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”” (РМС № 250 от 29.03.2012, т. б)).

На 11 април 2012 г., Министерският съвет даде принципно съгласие по чл. 45, ал. 1 от ЗБИЯЕ да се предприемат действия, необходими за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй”. МС задължи Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет доклад по чл. 45, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за вземане на решение по същество и доклад относно правно-организационната форма за осъществяването на проекта (Протокол № 14 от заседанието на МС на 11 април 2012г., т.28). Технологията, която ще се използва за производство на електроенергия от ядрен източник, ще бъде реактор с вода под налягане (PWR – Pressurised Water Reactor) от поколение III или III+, с лека вода в качеството на забавител и топлоносител.

Съгласно чл. 8 ал.4 от Закона за енергетиката и чл. 45 от ЗБИЯЕ, атомна електроцентрала се изгражда с решение по същество на МС, по предложение, представено от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, придружено от оценка на ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита, социалното и икономическото значение на изграждането на ядрена мощност за страната или за определени региони, анализ на количествата и управлението на радиоактивните отпадъци и отработено ядрено гориво, които ще се генерират. Въз основа на посочените оценки, Министерският съвет взема решение по същество, включително относно конкретната технология, единичната и общата инсталирана мощност и графика за въвеждане в експлоатация на новите мощности.

Изпълнение направителствените решения

В изпълнение на решението по принцип на Министерски съвет, с цел обособяване на структурно звено (юридическо лице), което да инициира действия по реализация на инвестиционното строително намерение, на 3 май 2012 г. Съветът на директорите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД взе решение да създаде ново дъщерно дружество.

На 5 май 2012 г., Българският енергиен холдинг в качеството на принципал даде необходимото разрешение и на 9 май 2012 г. бе учредена проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД с едноличен собственик на капитала - "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и основна цел проектиране, лицензиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (генерация III или III+), с инсталирана електрическа мощност около 1200 МWе, на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Задачата на дружеството на настоящия първоначален етап е да организира процеса на провеждане на предпроектно проучване - технико-икономически анализ, избор на предпочитана площадка и оценка на въздействието върху околната среда. Резултатите от проучването ще послужат за основа на документите по чл. 45, ал. 2 от ЗБИЯЕ, които съставляват предложението на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вземане на решение по същество от МС за изграждане на нова ядрена мощност.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.