3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Прединвестиционни проучвания

Технико-икономически анализ

През юни 2012г., „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД  публикува покана за заявяване на интерес за провеждане на технико-икономическо проучване на две опции за реализация на инвестиционното намерение:

  • строителство на база ВВЕР-технология с максимално използване на произведеното и закупено оборудване на „ядрения остров” на  „АЕЦ Белене”;
  • строителство на база изцяло нов проект (един/два блока) на база PWR – технология, лицензирана в страната на производство. Технико-икономическото проучване трябва да оцени пригодността на площадката, очакваното генериране и управлението на РАО и ОЯГ, използването на съществуващата инфраструктура и оборудване, лицензирането, местните икономически аспекти и икономическата ефективност на PWR – опциите, достъпни в момента на пазара, както и да предложи и анализира допускания за изработване на финансов модел на проекта.

При оценката на пригодността на площадката, трябва да бъде разгледано взаимното въздействие на ядрените обекти на площадката, да бъде оценен максималният капацитет на площадката по отношение  инсталирането на ядрени мощности, с отчитане на общия ефект от експлоатацията на всички ядрени съоръжения, при нормална експлоатация и при аварийни състояния. Ограничителен критерий тук са изискванията на българското законодателство и въздействието върху околната среда. Следва да бъдат анализирани основни данни за разглежданите потенциални терени на/ в непосредствена близост до площадката на «АЕЦ Козлодуй»: мероприятия за установяване на собственост и отчуждаване на имоти, подготвителни строителни работи, тяхната стойност и сравнителен анализ по подготовка на площадките до започването на същинското строителство, инфраструктура, транспортни връзки, телекомуникации, промишлена база и социално –битови условия, строителна база, основно строителство и неговото материално-техническо осигуряване и организация.

На публикуваното от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД искане за представяне на предложения отговориха редица международни компании и консорциуми. През август 2012г., в резултат на конкурсна процедура, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД  възложи изпълнението на технико-икономическото проучване на Westinghouse Electric Spain.
Към 01 февруари 2013г., изпълнението на дейностите в рамките на технико-икономическия анализ е съгласно приетия график. До момента са финализирани етапите, свързани с подготовка на необходимите за анализа входни данни  - технически, социално-икономически и свързани с площадката на “АЕЦ Козлодуй”, както и с осигуряване на качеството на дейностите по проекта.
Уточнени са основните изисквания и условия при разработването на Технико-икономическия анализ. Извършва се оценка на характеристиките и състоянието на предложените площадки, като  се провежда сравнителен анализ и  се подготвя предложение за избор на площадка.

Извършва се технически анализ на вариантите за строителство. Сравнителна техническа оценка на вариантите изцяло нов проект и проект с използване на оборудването, закупено за АЕЦ “Белене”,  е в процес на разработка. Извършва се и икономическа оценка на вариантите за строителство.
Анализът на социално-икономическите аспекти е извършен и съответния доклад в момента се разглежда от Възложителя.
Комплексната оценка на вариантите за строителство е в начален стадий на разработване.

Оценка на въздействието върху околната среда

Към момента е налице уведомяване от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на засегнатото население и общините, както и Министъра на околната среда и водите относно инвестиционното намерение. Инвестиционното намерение е съобщено и на компетентните органи на Република Румъния, в изпълнение на задълженията по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, ратифицирана със закон приет на НС на 15.03.1995г., обн. ДВ, бр. 86 от 1.10.1995г.
В съответствие с изискванията на чл. 81 от Закона за защита на околната среда,  проектната компания предприе действия за извършване на процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
За извършването на ОВОС от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй”, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД нае международния консорциум Дикон АД – Аксион Инхенерия, избран сред седем кандидати в резултат на конкурсна процедура.
Договорът за изпълнение включва: (1) изготвяне на задание за обхвата и съдържанието на ОВОС, при консултации и съгласуване  с компетентните организации и засегнатата общественост; (2) разработване на Доклад за ОВОС (ДОВОС) съгласно изискванията на действащата национална и европейска  нормативна уредба в областта на опазване на околната среда и биологичното разнообразие; (3) организация и експертно участие в консултациите, оценката, обсъждането и утвърждаването на Доклада за ОВОС, както и разработка на становище от общественото обсъждане.
ДОВОС ще отчете кумулативния ефект от съвместната експлоатация на всички съоръжения, намиращи се на площадката. В обхвата на Доклада ще се включи и оценка на евентуалното трансгранично въздействие, както и оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени територии, намиращи се в съседство. ДОВОС ще включи отговори и на въпросите, получени от компетентните органи на засегнати съседни страни.
Към 01 февруари 2013г. са завършени етапите свързани с входните данни, оценката на риска  и организацията на управлението на дейностите.
По обхвата и съдържанието на ДОВОС са проведени консултации, обхванали над 30 заинтересовани организации и институции.
В процес на финализиране е Задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС.
Стартирани са дейности по разработване на ДОВОС, ДОС и Доклад за трансгранично въздействие.
Подготвени са информационни материали, които предстои да се предоставят на заинтересованата общественост в България и Румъния.
Проведени са три посещения на експерти на потенциалните площадки.
Експерти по биоразнообразие извършиха теренни проучвания за установяване на потенциала на засегнатата територия като съществуващи местообитания и наличие на убежища на бозайници и прилепи и на орнитофауната.  Изследвани са четирите площадки, акваторията на р. Дунав между с. Долни Цибър и гр. Оряхово, както и яз. Аспарухов вал, в защитените зони „Златията“ и „Река Огоста”.

Изследване и определяне местоположението на предпочитана площадка

Целта на изследване и определяне местоположението на предпочитана площадка е на базата на обективна и достатъчна по обем и детайлизация информация, прилагайки ясна и обективна методика за сравнение и оценка, да предложи на компетентните органи предпочитаната площадка за строителство на нова ядрена мощност. Основен фактор при избора и оценката на площадката е защита на населението и околната среда от радиологичните последствия при всички експлоатационни състояния, както и при аварийни режими на ядреното съоръжение.
Предвижда се площадката за изграждане на новото ядрено съоръжение да бъде разположена в съседство с/на площадката на АЕЦ «Козлодуй», на която са разположени 6 блока с обща мощност 3760 МW, с леководни реактори с вода под налягане ВВЕР. В изпълнение на политически ангажименти, поети в процеса на присъединяване към ЕС, България спря  експлоатацията на първите четири блока значително преди края на техния проектен ресурс. В момента в промишлена експлоатация се намират блокове 5 и 6 с реактори ВВЕР-1000, модел В-230, с хермозона и трикратно резервиране на системите за безопасност.
В изпълнение на правителственото решение от 11.04.2012г., „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД проведе конкурсна процедура за избор на изпълнител за изследване и определяне местоположението на предпочитана площадка за нова ядрена мощност (един или два блока) във връзка с ивестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Проучването е възложено на българската компания „Риск Инженеринг” АД.

Проучването ще разгледа четири потенциални терена:

  • Условно наречена площадка № 1 , разположена на североизток от блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” ;
  • Условно наречена площадка № 2 , разположена на изток от блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” ;
  • Условно наречена площадка № 3 , разположена на северозапад от блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”;
  • Условно наречена площадка № 4 , разположена на запад от блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй”.

В процеса на определяне на предпочитана площадка, цялата налична информация за площадката на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде систематизирана и преоценена на база съвременните изисквания на действащата нормативна уредба на Република България в областта на безопасното използване на ядрената енергия, както и законодателството по опазване на околната среда и пожарна безопасност. Ще бъдат отчетени и изискванията на стандартите и препоръките на МААЕ в областта избор и оценка на площадки за нуждите на ядрената индустрия. При отсъствие на достатъчно актуална информация, ще бъдат извършени допълнителни инженерни изследвания и проучвания, с цел обогатяване на наличната база данни и удовлетворяване на гореспоменатите изисквания. Проучването ще завърши с класиране на площадките по-горе по разработена методика за оценка, и предложение за предпочитана площадка за инсталиране на новата ядрена мощност.

Към 01 февруари 2013г., дейностите в рамките  на проучването на четирите потенциални площадки  се изпълняват в съответствие с приетия график. В частност, вече са практически завършени редица етапи на проекта, свързани с предаване на входни данни, осигуряване на качеството, преглед на по-рано извършените проучвания на площадките.
Съгласно идентифицирана необходимост, от 15.12.2012 се реализира програма за допълнителни изследвания. В рамките на допълнителните геоложки проучвания вече са изпълнени 28 сондажа и три кладенеца, като са  взети над 300 проби, които в момента са обект на лабораторни изпитания.

През настоящата седмица предстои да се извършат тестови водочерпения и други геофизични проучвания. До края на седмицата се очаква полевите дейности да завършат. Провежда се хидрогеоложки анализ за трансфер на радионуклиди в подпочвените води. Практически завършени са анализите на геофизичните полета и съвременните движения на земната кора. В рамките на  анализите  в частта климатология и локална метеорология е направена актуализация и хармонизация на наличните редици данни, определени са характеристиките на екстремните метеорологични явления и параметрите на локалния климат с различни вероятности за поява. В частта хидрология анализите са практически завършени, предстои окончателна верификация на резултатите.

В частта демография и антропогенни въздействия анализите са завършени на около 50%.

В процес на разработка са етапите обследване на предложените площадки и оценка на защитата на площадката от опасни метеорологични, хидроложки и геоложки явления. Финализира се методика за сравнителна оценка на предложените площадки.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.