3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

На 13 декември 2012 г. проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД депозира пред Агенцията за ядрено регулиране заявление за издаване на разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение (избор на площадка) по смисъла на чл. 15, ал. 4, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия („ЗБИЯЕ”). С това стартира процеса на  лицензиране, свързан с одобреното по принцип, с решение на Министерски съвет от 11 април 2012г., изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

По смисъла на ЗБИЯЕ,   "Избор на площадка" е процесът на определяне на подходящо място за изграждане на дадено ядрено съоръжение, включително извършване на подходяща оценка и определяне на проектните основи.
В изълнение на изискванията на приложимото бълско законодателство и в частност  Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД представи на регулаторния орган документи, обосноваващи проектната обезпеченост с финансови, технически и материални ресурси, както и концептуално описание на ядреното съоръжение, план - задание за извършване на предварителните проучвания, описание на системата за управление на дейността и списък на приложимите за заявената дейност стандарти.
Предстои преглед на формалната редовност на заявлението и на приложените към него документи, а впоследствие, в рамките на законоустановените срокове, регулаторът ще извърши и проверка по същество на постъпилата документация.

Page 2 of 2

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.