3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Лицензионна процедура съгласно ЗБИЯЕ

Нова ядрена мощност се изгражда след информирано решение на Министерски съвет на Република България, въз основа на внесен от министъра на енергетиката доклад с оценка на ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита, социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа за страната или за отделни региони, радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрена централа, и тяхното управление. Българското ядрено законодателство е систематично актуализирано, така че да отговаря на съответните изисквания в другите Европейски страни, както и да отразява най-новите стандарти по безопасност на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) и международно установените практики при изграждането, експлоатирането и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения.

Дейностите по изграждане на нова ядрена мощност– избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и експлоатация са предмет на лицензионен режим в съответствие с изискванията на Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия(НРИЛРБИЯЕ). Условно лицензионната процедура би могла да се раздели на административна и техническа части в съответствие с вида на разрешителните и лицензионните режими и компетентните/регулаторните органи, отговорни за издаването им и съответните етапи от нея.

Първият етап от процедурата е свързан с издаване на разрешение за определяне на местоположението на новото ядрено съоръжение (избор на площадка) от председателя на Агенцията за ядрено регулиране. За тази цел заявителят на инвестиционното предложение е необходимо да представи писмено заявление, съдържащо набор от документи, свързани с идентификационните му данни, вида на исканото разрешение, неговият срок, общо описание на основните характеристики на обекта, наличието на финансови, човешки и технически ресурси, които да обезпечат условията в издаваното решение, както и концептуално описание на ядреното съоръжение, обща характеристика и критерии за приемливост на площадките, план-задание за извършване на предварителни проучвания, който съдържа информация, относно обхвата на предвидените прединвестиционни проучвания, описание на системата за управление на дейността. Въз основа пълнотата на представените документи председателят на АЯР издава на заявителя Разрешение за определяне на местоположението на ядреното съоръжение (избор на площадка) за определен срок и при определени условия, които задължително трябва да бъдат изпълнени.

Успоредно с тази дейност, в този етап от лицензионната процедура е препоръчително да се стартира и процеса по оценка на въздействието върху околната среда съгласно екологичното законодателство, както и останалите предвидени прединвестиционни проучвания и анализи с оглед продължителността им и необходимостта от получените резултатите за последващите етапи от процедурата.

Следващият етап от лицензионната процедура е свързан с получаване на заповед за одобряване на избраната площадка, която е базирана на изпълнените условия от Разрешението, описано по горе и съвкупност от документи, необходими да докажат, че предпочетената и предложена за одобрения площадка е най- подходяща по отношение на безопасността. Комплектът документи съдържа Предварителен отчет за анализ на безопасността, програми за наблюдения на площадката, включително: сеизмичен мониторинг, режим на подземните и повърхностните води и наблюдение на други природни явления, програма за допълнителни изследвания на избраната площадка, когато представеният отчет за анализ на безопасността доказва необходимостта от такива изследвания както и всички други документи, потвърждаващи изискванията по ЗБИЯЕ и подзаконовата нормативна уредба в областта на безопасното използване на ядрената енергия.

След издаване на разрешението за избор на площадка и ако са извършени необходимите проучвания на площадката заявителят може да подаде заявление за издаване на разрешение за проектиране, преди да е издадена заповед за одобряване на избраната площадка.

В съответствие с нормативните изисквания на НРИЛРБИЯЕ, следващият етап от лицензионната процедура е свързан с представяне на заявление за издаване на разрешение за проектиране на ядрено съоръжение, като към него се прилагат техническо задание за проектиране или договор за проектиране (в случай, че вече е има сключен такъв), описание на системата за управление на дейността, списък на приложимите стандарти, които ще бъдат използвани при проектиране на ядреното съоръжение. Разрешението за проектиране също съдържа срок и условия, които задължително трябва да бъдат спазени от заявителя.

Преди издаването на заповед за одобряване на изготвеният технически проект, което е следващата стъпка от лицензионния режим и успоредно с предходния етап, като страна членка на Европейския съюз, Република България чрез Възложителя на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност е задължена да извърши нотифициране на Европейската комисия в съответствие с изискванията на Договора за ЕВРАТОМ. Като най- ранния етап за осъществяване на тази дейност е след вземане на решение по същество от МС за изграждането на нова мощност, избор на конкретен тип реактор и след избрана площадка.

Също е необходимо да бъде проведена тръжна процедура за избор на изпълнител за реализация на проекта, както и сключване на договор с него. Искането за издаване на заповед за одобряване на изготвения технически проект се съпровожда с междинен отчет за оценка на безопасността на ядреното съоръжение, който включва междинен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение, изготвен въз основа на предварителния отчет за анализ на безопасността и техническия проект на съоръжението резултатите от проверката на проекта за спазване на изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита, включително на изискванията по управление на безопасността, както и резултатите от независима проверка (верификация) на анализа на безопасността, технически проект на ядреното съоръжение и други документи, доказващи изпълнението на условията от разрешението за проектиране.

Заповедта за одобрение на проекта, издадена от председателя на АЯР и съпътстващите я документи са основание за подаване на заявление за разрешение за строителство на ядрено съоръжение. След преглед и оценка на предоставената документация, председателя на АЯР издава разрешение за строителство въз основа на взето решение по същество на Министерски съвет за изграждане на нова ядрена мощност, вече издаден документ съгласно Закона за устройство на територията, както и издадени разрешителни по Закона за водите. Последния етап от лицензионната процедура е свързан с издаване на Разрешение за експлоатация на ядреното съоръжения при изпълнени всички изисквания за безопасно използване на ядрената енергия на българското и международното законодателство.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.