3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Продължават теренните проучвания за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Екипът на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД, съвместно с експерти от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, осигури пълен достъп и съдействие на високо-квалифицирана група специалисти от Консорциум „Дикон – Аксиона Инж.“, които предприеха поредица от задълбочени обследвания на територията на потенциалните площадки и в 30 км зона около централата.

От края на миналата година, експертите на българо-испанския консорциум  провеждат серия от проучвателни мисии, за да установят какво е настоящото състояние на околната среда и да наберат необходимите данни за оценка на въздействието от изграждането на новата ядрена мощност.

 

Делегация водена от изпълнителния директор на "АЕЦ КОзлодуй - Нови мощности" ЕАД посети гр. Бекет, Румъния.

На 16 април 2013г., предвид заявеното от страна на Румъния желание за участие в процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй““, по инициатива от страна на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД бе проведена среща с кмета на град Бекет - Георгиу Йонеле. В рамките на срещата, страните обсъдиха основните елементи на инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, състоянието на процедурата по ОВОС и участието на Румъния в нея. Българската делегация, водена от г-н Любен Маринов, изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, включваше още г-н Росен Добрев - кмет на град Оряхово, г-жа Красимира Пищухина - административен директор на проектната компания и г-жа Светлана Папукчиева - ръководител на екипа на консорциума „Дикон -Аксиона Инж.“, изпълняващ ОВОС. От румънска страна, в срещата взе участие и представител на Гражданска защита. Страните дадоха висока оценка на значението на проекта за икономическото развитие и заетостта в региона, като от страна на г-н Йонеле беше проявен интерес към участие на румънски специалисти и работници в бъдещи дейности свързани с проекта. Същевременно страните се съгласиха, че успешното развитие на ядрената енергетика, както в България, така и в Румъния, критично зависи от адресирането на всички въпроси на безопасността и състоянието на околната среда, вълнуващи населението на двете съседни страни. Във връзка с процедурата по ОВОС, за целите на ранното уведомяване на заинтересованата общественост в град Бекет, разположен в близост до потенциалната площадка, изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД - Любен Маринов - предостави на Община Бекет голям брой информационни брошури на румънски език, които г-н Йонеле се ангажира да разпространи сред населението. Г-н Маринов информира относно полученото от МОСВ одобрение на Заданието за обхват и съдържание на ОВОС, в което са отчетени резултатите от консултациите със специализирани ведомства и засегнатата общественост, в това число получените до момента коментари на Румъния. Заданието ще бъде представено в МОСВ и на английски език, за неговото изпращане в Румъния като засегната страна, съгласно Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст. Г-н Маринов подчерта, че евентуални допълнителни препоръки на Румъния относно Заданието, също ще бъдат отчетени и адресирани в Доклада за ОВОС. Г-н Йонеле изрази готовност за сътрудничество при организацията на предстоящите обществени обсъждания на Доклада за ОВОС в Румъния. В заключение на срещата, г-н Маринов предаде на г-н Йонеле покана за посещение на АЕЦ „Козлодуй“, любезно отправена от изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - г-н Валентин Николов. Поканата бе приета с удоволствие.

Днес, 27.03.2013г., проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД внесе в деловодството на МОСВ Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Следвайки своята политика на информираност, прозрачност и публичност, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД уведомява, че достигна до важен етап от процедурата по ОВОС. Процедурата по ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) е част от превантивните мерки, които трябва да бъдат предприети за ограничаване и намаляване на вредните въздействия върху околната среда. Изключително важен етап от процедурата е изработването на Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС на инвестиционното предложение. Заданието се разработва от екип от експерти и включва: физическо описание на инвестиционното предложение (ИП), схематично описание на производствения процес, вид и количество на очакваните емисии от вредни вещества, които ще бъдат генерирани по време на всички етапи от реализация на ИП, алтернативни методи и процедури за реализация на ИП, характеристики на околната среда в засегнатите от ИП райони, прогноза и значимост на очакваните въздействия. Определянето на обхвата и съдържанието носи следните ползи: • Гарантира, че информацията за околната среда, въз основа на която ще се вземе решение по ОВОС, е достатъчна за изясняване на важните въздействия в резултат от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително и по въпросите, от интерес на засегнатото население или отделни граждани; • Подпомага процеса на вземане на решения по ОВОС, като вниманието се насочва към важните проблеми и не се отделя излишно време за несъществените въпроси; • Осигурява балансирана информация за околната среда, която не е обременена от излишни данни; • Стимулира се провеждането в ранния етап на инвестиционното намерение на консултации между инвеститора и компетентните органи, свързани с опазването на околната среда, други заинтересовани държави и обществото като цяло по въпроси, свързани с проектирането, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение и евентуалното въздействие върху околната среда; • Подпомага ефективното планиране и управление на проучванията за околната среда; • Би могло да дава алтернативи или препоръки за изготвянето на такива за инвестиционното предложение, свързани с по-малко отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората и да предлага смекчаващи мерки, с които инвеститорът трябва да се съобрази. • Намалява риска от забавяне, както на процеса на ОВОС, така и на инвестиционното намерение като цяло, в следствие на допълнителни искания на по-късен етап за повече информация след представяне на доклада за ОВОС с искане за вземане на решение за одобряване на по-нататъшното проектиране въз основа информацията за околната среда; • Намалява риска от неточности при прилагане на методите за оценка на въздействията (базови проучвания, прогнозиране и критерии за оценка) след предоставяне на информацията за околната среда. Компетентният орган – МОСВ координира заданието и при необходимост дава инструкции за промени или изменения.

На 12 април 2013г. в „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е получено писмо от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с което компетентният орган одобрява Заданието за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. В писмото се потвърждава, че Заданието е изготвено съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и е съобразено с указанията, дадени от МОСВ като компетентен орган. В Заданието са отчетени и резултатите от проведените до момента обширни консултации с имащите отношение над 30 специализирани ведомства и засегнатата общественост. Предвид заявеното от Румъния желание за участие в процедурата по ОВОС в трансграничен контекст и искането на Австрия за нотифициране, Заданието ще бъде представено в МОСВ и на английски език, за неговото изпращане в Румъния като засегната страна и на Австрия като заинтересувана страна, съгласно Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст. С полученото от МОСВ одобрение стартира изготвянето, в съответствие с консултираното Задание, на Доклад за ОВОС и приложенията към него, в това число Нетехническо резюме на Доклада, Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони и Доклад за оценка на трансграничното въздействие на инвестиционното предложение. В случай, че засегнатите/заинтересованите страни изразят становища, съдържащи допълнителни бележки и/или препоръки относно Заданието, същите ще бъдат отразени в окончателния вариант на заданието за ОВОС и ще бъдат отчетени при разработването на Доклада за ОВОС.

Page 3 of 4

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.