3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

СЪГЛАСУВАНИ СА ДАТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В РУМЪНИЯ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ В КОЗЛОДУЙ

В продължение на стартиралата през м. юни 2012 г. трансгранична процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, предстоят срещи за обществено обсъждане на територията на Република Румъния.
През месец юли 2012 г. МОСВ изпрати Нотификация до Правителството на Република Румъния, с което го уведомява за инвестиционното намерение.
Във връзка с провеждането на трансграничната процедура по ОВОС на инвестиционното предложение и във връзка с изявено желание за участие в процедурата, МОСВ, в качеството си на компетентен орган, предостави  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционното предложение, както и всички приложения към него, на Република Румъния като засегната страна съгласно изискванията на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. В резултат бяха проведени обстоятелствени консултации между компетентните власти на Република Румъния и Възложителя на инвестиционното предложение чрез Министерството на околната среда и водите на Република България.
Министерството на околната среда и водите на Република България съгласува с компетентния орган на Република Румъния следните дати:

  • 18.11.2014 г. в гр. Дабулени;
  • 19.11.2014 г. в гр. Крайова;
  • 20.11.2014 г. в гр. Букурещ.

СЪОБЩЕНИЕ

„АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД предоставя на заинтересованата общественост Писмено становище по чл. 17, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведени обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: “ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ ОТ НАЙ - НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“.

‘Kozloduy NPP - New Builds‘ PLC,

Republic of Bulgaria, District of Vratsa, the site of ‘Kozloduy ‘NPP, PO Box 3321

Pursuant to Art. 97, para. 3, in conjunction with Art. 81, para. 1, item 2 of Environmental Protection Act, hereby notify all interested individuals and legal entities that they organize

PUBLIC HEARING MEETINGS

for discussion of the Environmental Impact Assessment Report (EIAR) with all its annexes of the investment proposal:


‘CONSTRUCTION OF A NEW NUCLEAR UNIT OF THE LATEST GENERATION AT THE  ‘KOZLODUY’ NPP SITE
The investment proposal of ‘Kozloduy NPP - New Builds’ PLC envisages design, construction and commissioning of a new nuclear unit of the latest generation (III or III +), a pressurized water reactor (PWR), with an installed power of 1,200 MW, at the site of ‚Kozloduy‘ NPP.

Public discussion meeting will be held on:
14.11.2013 at 13.00 h at the Art Gallery ‘Prof. M. Varbanov‘ Municipality of Oryahovo, Oryahovo, 10 ’A. Chaprazov‘ Street;
15.11.2013 at 13.00 h at the Municipal Club, Municipality of Mizia , Mizia , 4 ‘Petko Bankov‘ Street;
18.11.2013 at 14.00 h at the Municipality of Valchedram, Valchedrum 18-20 ‘Bulgaria‘ Street;
19.11.2013 at 13.00 h at the Municipality of Hayredin, Hayredin, the Ritual Hall;
11.20.2013 at 10.30 at the House of Culture, Municipality of Kozloduy, Kozloduy, 4 ‘Hristo Botev‘ Street.

The EIA report of the project, together with all of its annexes, including the Report on the assessment of the degree of impact are publicly available on the websites of ‘Kozloduy NPP - New Builds‘ PLC - www.npp-nb.bg (see the links below),  ‘NPP Kozloduy’ - www.kznpp.org, and the following locations:

На 02.10.2013г. “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД официално получи от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) положителна оценка на качеството на Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Оценката на качеството на Доклада за ОВОС е изключително важен етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, а положителното заключение представлява потвърждение от компетентния орган - МОСВ, че документът отговаря на всички изисквания и критерии на националната нормативна уредба по околна среда.

Page 2 of 4

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.