3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

На 17 декември 2012 г. Консорциум „ДИКОН – Аксиона Инж.” и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД проведоха първата работна среща след сключването на договора за изработване на Задание за обхвата и съдържанието на оценка на въздействието върху околната среда („ОВОС”) и Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Целта на посещението на площадката на АЕЦ „Козлодуй” бе представянето на експертния екип на изпълнителя и извършване на обход на потенциалните площадки за изграждане на нова ядрена мощност. Упълномощеният представител на Консорциума – г-жа Вержиния Димитрова, запозна участниците в първоначалната среща с експертите, работещи по отделни направления по проекта, както следва: териториално – устройствени аспекти, атмосферен въздух, земни недра и геоложки особености, биоразнообразие, вредни физични фактори, аварийни ситуации и аварийно планиране, безопасност на ядрени централи и други. След отчитане на напредъка на проекта и в съответствие с дадените указания на Министерството на околната среда и водите, предстои провеждане на консултации със специализираните ведомства и засегнатата общественост, имащи отношение към проекта за изготвяне на ОВОС. През втората половина на м. януари 2013г. - период особено важен за среднозимното преброяване на водолюбивите птици в Палеарктика, екип по биоразнообразие ще проведе теренни проучвания на предвидените потенциални площадки и техните околности.

Page 4 of 4

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.