3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Срещи по процедурата по ОВОС със заинтересованата общественост в Румъния

 

Делегация водена от изпълнителния директор на "АЕЦ КОзлодуй - Нови мощности" ЕАД посети гр. Бекет, Румъния.

На 16 април 2013г., предвид заявеното от страна на Румъния желание за участие в процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй““, по инициатива от страна на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД бе проведена среща с кмета на град Бекет - Георгиу Йонеле. В рамките на срещата, страните обсъдиха основните елементи на инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, състоянието на процедурата по ОВОС и участието на Румъния в нея. Българската делегация, водена от г-н Любен Маринов, изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, включваше още г-н Росен Добрев - кмет на град Оряхово, г-жа Красимира Пищухина - административен директор на проектната компания и г-жа Светлана Папукчиева - ръководител на екипа на консорциума „Дикон -Аксиона Инж.“, изпълняващ ОВОС. От румънска страна, в срещата взе участие и представител на Гражданска защита. Страните дадоха висока оценка на значението на проекта за икономическото развитие и заетостта в региона, като от страна на г-н Йонеле беше проявен интерес към участие на румънски специалисти и работници в бъдещи дейности свързани с проекта. Същевременно страните се съгласиха, че успешното развитие на ядрената енергетика, както в България, така и в Румъния, критично зависи от адресирането на всички въпроси на безопасността и състоянието на околната среда, вълнуващи населението на двете съседни страни. Във връзка с процедурата по ОВОС, за целите на ранното уведомяване на заинтересованата общественост в град Бекет, разположен в близост до потенциалната площадка, изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД - Любен Маринов - предостави на Община Бекет голям брой информационни брошури на румънски език, които г-н Йонеле се ангажира да разпространи сред населението. Г-н Маринов информира относно полученото от МОСВ одобрение на Заданието за обхват и съдържание на ОВОС, в което са отчетени резултатите от консултациите със специализирани ведомства и засегнатата общественост, в това число получените до момента коментари на Румъния. Заданието ще бъде представено в МОСВ и на английски език, за неговото изпращане в Румъния като засегната страна, съгласно Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст. Г-н Маринов подчерта, че евентуални допълнителни препоръки на Румъния относно Заданието, също ще бъдат отчетени и адресирани в Доклада за ОВОС. Г-н Йонеле изрази готовност за сътрудничество при организацията на предстоящите обществени обсъждания на Доклада за ОВОС в Румъния. В заключение на срещата, г-н Маринов предаде на г-н Йонеле покана за посещение на АЕЦ „Козлодуй“, любезно отправена от изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - г-н Валентин Николов. Поканата бе приета с удоволствие.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.