3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Продължават теренните проучвания в рамките на 30-км зона

Продължават теренните проучвания за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Екипът на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД, съвместно с експерти от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, осигури пълен достъп и съдействие на високо-квалифицирана група специалисти от Консорциум „Дикон – Аксиона Инж.“, които предприеха поредица от задълбочени обследвания на територията на потенциалните площадки и в 30 км зона около централата.

От края на миналата година, експертите на българо-испанския консорциум  провеждат серия от проучвателни мисии, за да установят какво е настоящото състояние на околната среда и да наберат необходимите данни за оценка на въздействието от изграждането на новата ядрена мощност.

През март и април 2013 г. специалистите  по биоразнообразие и  представители на екипите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД обсъдиха въпроси, свързани с радиационния мониторинг и възможните места за пробонабиране, след което бяха извършени теренни проучвания на 4-те площадки и терени извън тях за установяване на потенциала да бъдат засегнати съществуващи местообитания на видове и природни местообитания. На всички площадки бе измерен и радиационният гама-фон.

Острови Козлодуй,  Езерен рак

Експертите разшириха мисиите си и в съседна Румъния, с оглед на оценяването на евентуално трансгранично въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда. Към екипа се присъединиха и трима румънски специалисти в областта на биоразнообразието.
Лалугер , пасище при с. Мурта, Румъния

Успоредно с това,  археолози започнаха обследване за  наличие на обекти на недвижимото културно наследство.

Проучванията се извършват в съответствие с одобрено от МОСВ Задание за обхвата и съдържанието на ДОВОС на инвестиционно предложение за играждане на нова ядрена мощност на площадката на «АЕЦ Козлодуй».

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.