3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Положителна оценка на доклада за ОВОС за нова ядрена мощност

На 02.10.2013г. “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД официално получи от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) положителна оценка на качеството на Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Оценката на качеството на Доклада за ОВОС е изключително важен етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, а положителното заключение представлява потвърждение от компетентния орган - МОСВ, че документът отговаря на всички изисквания и критерии на националната нормативна уредба по околна среда.

За да се осигури максимална прозрачност и в съответствие със законовите разпоредби, Докладът за ОВОС и всички приложения към него ще бъдат публикувани в сайта на “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД. Документите ще бъдат поставени на обществено достъпни  места в Община Козлодуй, Община Мизия, Община Хайредин, Община Оряхово, Община Вълчедръм и кметствата в техния териториален обхват, които попадат в 30-километровата зона около площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Съгласно изискванията на  Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст Докладът за ОВОС и неговите приложения, в превод на английски език, ще бъдат изпратени на Република Румъния и Република Австрия като държави, участващи в трансграничната процедура по ОВОС на инвестиционното предложение.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.