3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Поредна успешна стъпка по пътя към 7 блок

Приключиха срещите за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда.

От 14 до 20 ноември бяха проведени пет срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Срещите, организирани от “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, дъщерно дружество на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се състояха в общински центрове в 30-километровата зона около атомната централа – Оряхово (14 ноември), Мизия (15 ноември), Вълчедръм (18 ноември), Хайредин (19 ноември) и Козлодуй (20 ноември).

По време на обществените обсъждания Ивайло Нинов – началник-отдел “Инвестиционно проектиране и инженеринг” в “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, запозна присъстващите с компанията възложител и с проекта. Инвестиционното предложение включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (III или III+), с леководен реактор с вода под налягане, с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW.
Основното внимание в рамките на обществените обсъждания бе съсредоточено върху съдържанието и резултатите от Доклада за ОВОС и от оценката на съвместимостта на инвестиционното предложение. Те бяха подробно разгледани от инж. Цветанка Димитрова и от проф. Румяна Мечева – представители на консорциума “Дикон-Аксиона Инж.”, на който през ноември 2012 г. бе възложено изготвянето на Доклада за ОВОС с приложенията към него.
На срещите и в петте общини присъстваха представители на местната власт, жители на съответните населени места, експерти от екипа, подготвил Доклада за ОВОС, от “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. В общественото обсъждане в гр. Козлодуй със свои въпроси и становища се включиха и представители на множество неправителствени организации.
По време на обсъжданията бяха представени всички постъпили до момента писмени становища и въпроси, на които присъстващите експерти дадоха изчерпателни и компетентни отговори.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.