3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Писмено становище по Нaредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

СЪОБЩЕНИЕ

„АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД предоставя на заинтересованата общественост Писмено становище по чл. 17, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведени обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: “ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ ОТ НАЙ - НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.