3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Обществено обсъждане на Доклада за ОВОС в Румъния

СЪГЛАСУВАНИ СА ДАТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В РУМЪНИЯ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ В КОЗЛОДУЙ

В продължение на стартиралата през м. юни 2012 г. трансгранична процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, предстоят срещи за обществено обсъждане на територията на Република Румъния.
През месец юли 2012 г. МОСВ изпрати Нотификация до Правителството на Република Румъния, с което го уведомява за инвестиционното намерение.
Във връзка с провеждането на трансграничната процедура по ОВОС на инвестиционното предложение и във връзка с изявено желание за участие в процедурата, МОСВ, в качеството си на компетентен орган, предостави  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционното предложение, както и всички приложения към него, на Република Румъния като засегната страна съгласно изискванията на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. В резултат бяха проведени обстоятелствени консултации между компетентните власти на Република Румъния и Възложителя на инвестиционното предложение чрез Министерството на околната среда и водите на Република България.
Министерството на околната среда и водите на Република България съгласува с компетентния орган на Република Румъния следните дати:

  • 18.11.2014 г. в гр. Дабулени;
  • 19.11.2014 г. в гр. Крайова;
  • 20.11.2014 г. в гр. Букурещ.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.