3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Приключи процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най- ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ стартира през месец юни 2012г. с уведомяване компетентния орган - Министерството на околната среда и водите и съответно кметовете на община Козлодуй и село Хърлец.

Изготвянето на Заданието за обхвата и съдържанието на доклада по ОВОС и изработването на самия Доклад беше възложено на българо - испанския Консорциум „Дикон - Аксиона Инж.“. В процеса на разработване на документацията и в съответствие с изискванията на нормативната уредба бяха извършени консултации с над 30 институции, в т.ч и редица неправителствени организации с цел запознаване на широката общественост с инвестиционното предложение и осигуряване на възможност за предоставяне на становища, мнения и/или възражения към същото.
В резултат на осигурения обществен достъп в различните етапи от процедурата по ОВОС всички получени коментари, препоръки и изисквания от различните институции, в т. ч и заинтересуваната общественост са отразени в Доклада по ОВОС на инвестиционното предложение, разработен от екип от независими висококвалифицирани експерти.

На територията на Р България са проведени 5 срещи за обществено обсъждане в общините Оряхово, Мизия, Вълчедръм, Хайредин и Козлодуй. Те се отличиха с широко обществено присъствие, включително и от страна на неправителствените екоорганизации.
Съгласно нормативните изисквания инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ подлежи и на трансгранична процедура по ОВОС. В съответствие с ЕСПОО Конвенцията Република Румъния е нотифицирана като най-близко разположена страна. В тази връзка Заданието за обхват и съдържание на Доклада по ОВОС както и самия доклад са съгласувани с румънската страна. Проведени са срещи за обществено обсъждане на три места в Република Румъния. Резултатите от коментарите по предоставената документация, както и въпросите, зададени по време на общественото обсъждане са отчетени в разработката, като всички изисквания от страна на румънската страна са отразени в решението по ОВОС.
Република Австрия се възползва от правото си да получи информация по отношение на инвестиционното предложение и изказа своите становища по предоставената документация, с което трансграничната процедура се счита за приключена.
На 19.01.2015г. е проведено заседание на Висшия екологичен експертен съвет, в качеството му на консултативен орган към МОСВ при вземането на решение по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения, за одобряване на инвестиционното предложение.
На 27.01.2015г. Министърът на околната среда и водите одобри реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ с Решение № 1-1/2015г.http://npp-nb.bg/images/PDF/OVOS/reshenie_ovos-1-1-2015.pdf

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.